Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът е подаден в ИСУН 2020 в срока определен в обявата
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния/ните представител на кандидата.
Да
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата е прикачено нотариално заверено пълномощно.
В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, са попълнени данните и пълномощното е подписано от всяко от тях
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП.
Не
4.
Представени са всички изискуеми документи към формуляра за кандидатстване в съответните формати съгласно Условията за кандидатстване
Не
5.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Не
6.
Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация.
Да
7.
Представена е таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец – Приложение № 1 и подписана и подпечатана от кандидата .
Да
8.
Представена е декларация в оригинал съгласно Приложение № 2 Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни. Декларацията е представена в един от изискуемите формати и е датирана, подписана и подпечатана.
Да
9.
Представено е свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му
Да
10.
Представено е Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК за наличие или липса на задължения на кандидата и представляващия/те кандидата и на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение
Да
11.
Представено е удостоверение от ИА „ГИТ” за наличие или липса на установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен
Да
12.
Декларация за липса на основания за отстраняване (съгласно Приложение № 3 от Документи за попълване) от представляващия/те кандидата и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - датирана, подписана и подпечатана.
Да
13.
Представена е декларация за нередности съгласно Приложение № 4 от Документи за попълване от представляващия/те кандидата и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - датирана, подписана и подпечатана.
Да
14.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо).
Да
15.
Представено е становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за управление на речните басейни в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване
Не
16.
Представено е разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо).
Не
17.
Представени са лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък; (когато е приложимо)
Не
18.
Представен е договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг. (когато е приложимо)
Не
19.
Представен Бизнес План по образец, Приложение № 5а от документите за попълване) с подпис/и, печат на всяка страница и Таблиците от бизнес плана (по образец, Приложение № 5б от документите за попълване).
Да
20.
Представено е решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Не
21.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, върху който ще се изпълнява проекта, или документ за учредено право на строеж върху имота или документ за ползване върху имота, вписан в районната служба по вписванията, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, съгласно изискванията на т.5 и т.6 от раздел 13.2 от УК.
Да
22.
Представена е инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството.
Не
23.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци).
Не
24.
Представени Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 от Наредба № 22, ведно с банкови извлечения. ( когато е приложимо).
Не
25.
Представени са изискуемите съгласно точка 9 от раздел 14.2 на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността на предложените за финансиране разходи.
Не
26.
Представено е решение на кандидата за избор на изпълнител в случай, че не са налице условията за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 или решение за определяне стойността на разхода на база индикативните оферти, в случай, че кандидата ще прилага ПМС 160/1016 година за избор на изпълнител. (което от двете е приложимо)
Не
27.
Представени са предварителни или окончателни договори за строителство, услуги и доставки – обект на инвестицията (когато е приложимо)
Не
28.
Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП и справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията - Приложение № 6а и Приложение № 6б. Представя се в формат „.pdf, или .jpg ( за декларацията) и .xls, .xlsx ( за справката); Декларацията е датирана, подписана и подпечатана.
Да
29.
Представена е 	Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – Приложение № 7 от указанията за кандидатстване - датирана, подписана и подпечатана от кандидата.
Да
30.
Представена е	 Декларация за липса на изкуствено създадени условия – Приложение № 8 от указанията за кандидатстване. Декларацията е сканиран оригинал, представен в един от изискуемите формати и е датирана, подписана и подпечатана от кандидата.
Да
31.
Представен е Формуляр за мониторинг, датиран, подписан и подпечатан от кандидата съгласно Приложение № 9.
Да
32.
Представена е Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА - Приложение № 10 от Документи за попълване (Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба 22). Декларацията е датирана, подписана и подпечатана от кандидата.
Не
33.
Представена е декларация за минимални и държавни помощи – Приложение № 11. Декларацията е датирана, подписана и подпечатана от кандидата.
Да
34.
Представен е отчет за приходите и разходите за последната приключила финансова година , преди датата на кандидатстване. 
Документът се набавя служебно от КППП чрез Мониторстат.
Не
35.
Представено е удостоверение за липса на задължения към община Тунджа, вкл. представляващия лицето, съдружници, прокуристи и др. лица с правомощия за вземане на решение или контрол по отношение на кандидата за подпомагане;
Да
36.
Представена е Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. – Приложение № 12 от Документи за попълване. Декларацията не се представя от кандидати, които са публичноправна организация по смисъла на § 2 т.43 от допълнителните разпоредби на ЗОП. Декларацията е датирана, подписана и подпечатана.
Да
37.
ІІ. Допълнителни общи документи, в зависимост от вида на кандидата
Представена е декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване – за кандидати земеделски стопани- Приложение №13 (когато е приложимо) Декларацията е датирана, подписана и подпечатана
Не
38.
Представена е Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея с приложен Опис на животните, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни (когато е приложимо).
Не
39.
Представен е Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал.4, 10 и 12 от ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем за кандидати – земеделски стопани (когато е приложимо).
Не
40.
Представено е удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от Регионалната занаятчийска камара (в случай, че има действаща такава) в случай на кандидат, регистриран по Закона за занаятите (когато е условие за допустимост);
Не
41.
В случай на кандидати, регистрирани по Закона за занаятите: представени са Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за придобита II или III степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява. (когато е приложимо).
Не
42.
І. Списък с документи при строително-монтажни работи:
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията.
Да
43.
Представено е разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията. (когато е приложимо)
Да
44.
Представени са подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице за съответните части на инвестиционния проект. Представени са в един от следните формати .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip, а също и като електронни таблици във формат .xlsx, или.xls;
Да
45.
Представени са количествено-стойностни сметки. Представени са  подписани и подпечатани  във един от следните формат pdf, или .jpg, а също и като електронна таблица във формат .xlsx, или .xls, съгласно Приложение № 15;
Да
46.
Представено е разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти).
Да
47.
ІІ. Други специфични документи в зависимост от вида на инвестициите:
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес, включително за инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса) и техническа спецификация за съответните машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане (когато е приложимо).
Да
48.
Представен е Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието и/или изпълнението на условията по т. ІІ.Б от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса и/или инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в предприятията) (когато е приложимо).
Да
49.
Представени са доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса и/или инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в предприятията). (когато е приложимо).
Да
50.
Представена е декларация за наличието на суровини за периода на изпълнение на бизнес плана при производство на електроенергия от биомаса и/или при производство на биоенергия (Приложение № 15 от Документи за попълване) - когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините - когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата. (когато е приложимо) Декларацията е датирана, подписана и подпечатана от кандидата.
Да
51.
ІІІ. Специфични документи, доказващи съответствие с критериите за подбор:
Проучвания, сертификати, патенти, удостоверения за регистрация на полезен модел и други приложими документи, доказващи иновативност на проектното предложение (когато е приложимо).
Не
52.
Представена е справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №16 от документи за попълване) (когато е приложимо). Справката е датирана, подписана и подпечатана от кандидата.
Не
53.
Представен е отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ( Документът се набавя служебно от КППП чрез Мониторстат) или Ведомост за заплати (което и когато е приложимо).
Не
54.
Представено е удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителните икономически дейности на кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване, за доказване на опит в сектора, за който кандидатства. (когато е приложимо)
Документът се набавя служебно от КППП чрез Мониторстат.
Не
55.
Представени са копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна) и/или Копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност и/или Копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид образование) за доказване на образование в сектора, за който кандидатства, на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата. (когато е приложимо)
Не
56.
Представено е копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор за доказване на стаж в сектора, за който кандидатства, от кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата. (когато е приложимо)
Не
57.
Отчет за приходите и разходите  и Справка за приходите и разходите по видове и икономически за последните три приключени финансови години, преди датата на кандидатстване,  
( когато е приложимо).
Документът се набавя служебно от МИГ чрез Мониторстат.
Не
II. Група
ІІ	КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
	ОБЩА ДОПУСТИМОСТ
ІІ.1	ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА

Кандидатът е
Земеделски стопанин или микропредприятие, регистрирано като ЕТ или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите, или физическо лица, регистрирано по Закона за занаятите.
Извършва се проверка по ЕИК / БУЛСТАТ за статута на кандидата. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля. 
Да
2.
Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление за юридическите лица и ЕТ и постоянен адрес - за физическите лица –на територията на МИГ – Тунджа.
Извършва се проверка по ЕИК / БУЛСТАТ за статута на кандидата. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля
Да
3.
В случай на кандидат земеделски стопанин, към датата на подаване на проектното предложение отговаря на изискванията на т.2 от раздел 11.1 от УК.
Да
4.
В случай на кандидати физически лица, регистрирани по Закона за занаятите (занаятчии) към дата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на изискването на чл.4 на Закона за занаятите (чл.4 Занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ, с изключение на занаятчиите, които не са самостоятелно заети лица) и /или да са вписани в регистъра на занаятчиите на Регионална занаятчийска камара (в случай, че има действаща такава). Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП,
Да
5.
Кандидатът отговаря на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП .
Да
6.
Кандидатът отговаря на изискванията, описани в т. 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура. 
Обстоятелствата се доказват с декларация за липса на основания за отстраняване Приложение №3, свидетелство за съдимост и удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК, Удостоверения от община Тунджа,Удостоверение от ИА”ГИТ”. Извършват се и проверки в публично достъпни регистри и масиви информация. В случай на констатирано по документи несъответствия, водещи до отстраняване проектът се отхвърля.
Да
7.
Кандидатът не е публично правна организация и отговоря на изискванията, посочени в т.1, т.2 и т.3 от Декларацията, утвърдена като приложение по т. 1, буква ”б” от Заповед №РД 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. (Приложение № 12). 
Обстоятелствата се доказват с декларация Приложение №13 и проверки в публично достъпни регистри и други източници на информация.
В случай на констатирано по документи несъответствие с изискванията проектът се отхвърля.
Да
8.
ІІ.2	ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТА
Продължителността на проекта не надхвърля 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на БФП..
Крайният срок за изпълнение на проекта е не по-късно от 30 юни 2025 г
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
9.
Минималният размер на общите допустими разходи за проектното предложение не е по-малък от 9779,00 лева 
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
10.
Максималният размер на общите допустими разходи за проектното предложение не надхвърля 293 390,00 лева
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
11.
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на  туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически  услуги), е в размер на 488,95 лева, при интензитет на помощта 5%.;
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва  дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на             7 334,25 лева  при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е по-нисък от 7334,25 лева
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. Комисията изпраща на кандидата уведомление за това несъответствие и дава разумен срок за отговор от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие
Да
12.
Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проектното предложение не надхвърля 100 000,00 лева 
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. Комисията изпраща на кандидата уведомление за това несъответствие и дава разумен срок за отговор от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие,
 КППП може да извършва корекции в бюджета на проекта до допустимата БФП, които се отразяват в документите за работата й и по оценката на АСД на размера на БФП 
Не
13.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР по мярка 6.4.1 за територията на МИГ – Тунджа и Насоките за кандидатстване – до 75 % от общите допустими разходи за всички допустими дейности, с изключение за проекти на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), за които интензитетът не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.                   
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него
Не
14.
Във формуляра за кандидатстване са въведени приложимите за проектното предложение индикатори и те са количествено определени.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на неяснота и/или несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности.
Не
15.
Проектът включва някоя от следните дейности: 
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1
от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените
продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни
дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието
на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
16.
Проектът ще се осъществява на територията на община Тунджа, формираща територията на МИГ - Тунджа.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
17.
За проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда.
Извършва се проверка на информацията в приложените документи към Формуляра за кандидатстване. 
В случай, че се установи липса на документ, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
18.
Проектът се изпълнява върху имот – собственост на кандидата или е учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение или право на ползване на имота за срок не по-малко от 6 години при спазване изискванията на т.5 и т.6 от раздел 13.2 на УК.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него. В случай на неяснота и/или несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. 
Да
19.
В случай на проект за развитие на туризъм и включени дейности за изграждане и обновяване на места за настаняване са допустими при следните условия: обектът е с 20 и по-малко от 20 помещения за настаняване на туристи (чл.21, ал.4 от Наредба 22). и в описанието на дейността се съдържа описание за осигуряването на съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 2 на Наредба№22/2015
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него. 
В случай, че се установи несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
20.
В случай на инвестиции за дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление , са спазени изискванията на т. ІІ.Б от раздел 13.2 от УК. Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него. 
В случай, че се установи несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
21.
За дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат, само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва служебна проверка в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на подаване на проектното предложение и/или за стартирането и е необходимо предварително лицензиране, разрешение и/или регистрация на дейността или на собственика/управителя.
Да
22.
В случай, че проектът включват разходи за преместваеми обекти, се придружава с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ
Да
23.
За проект, включващ разходи за СМР са представени:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за предвидените СМР се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
в) подробни количествени сметки за предвидените СМР, които са заверени от правоспособно лице;
г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.
Да
24.
За дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), за дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление , за инвестиции за закупуване на транспортни средства и за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, които са част от технологичен процес са спазени Специфичните условия за допустимост, описани в т.ІІ, съответно буква А, буква Б , буква В и буква Г на раздел 13.2 от УК.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него. 
В случай, че се установи липса на документ, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля
Да
25.
За проектното предложение не са валидни следните обстоятелства (раздел 13.3 Недопустими дейности от УК):
1.	В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултатът от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 5. Не се подпомагат по процедурата и дейности, при които резултатът от тях е продукт извън Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз и същите са допустими за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г, която е включена и като мярка в Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.
2.	Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лв. с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, или ако не са спазени изискванията на чл. 79, ал. 2 от Наредба № 22 от 2015 г. 
3.	В рамките на процедурата не се финансират инвестиции насочени към дейности, които се финансират по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“, включително дейности, описани в Приложение № 5 от Документи за информация. 
4.	Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от ВЕИ за продажба.
5.	Не са допустими проекти, за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение /плана /програмата /проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни;
6.	Не са допустими проекти, които след изпълнение на дейностите по проекта няма да доведат до използване на обекта на инвестицията по предназначение и/или въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото прилагане;
7.	Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство.
8.	Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
9.	Не се предоставя финансова помощ за дейности, посочени в чл. 1, параграф 1, буква „г“ и „д“ от Регламент №1407/2013.

Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него. 
В случай, че се установи липса на документ, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
26.
ІІ.3	ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
1.	26.	Извършва се проверка за липса на двойно финансиране: 
На база на декларирани данни от кандидата (Декларация за двойно финансиране) и чрез проверка в публично достъпни официални информационни системи (публичния модул в ИСУН и други източници) се установява дали дейностите по проекта не са финансирани / не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. В случай на установяване на двойно финансиране, проектът се отхвърля. 
Да
27.
ІІ.4	ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
1.	27.	Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) и представена декларация от кандидата. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ.
Да
28.
ІІ.5	ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ 
Финансовата помощ се предоставя при спазване на правилата за „минимална помощ“ и условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Извършва се проверка на декларираните от кандидата данни в Декларация за минимални и държавни помощи – Приложение № 11 от УК, и проверка в публичните регистри на Министерство на финансите и ДФЗ, за наличие на съответствие с изискванията на раздел 16 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура и с Указанията за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него (Приложение към Заповед № РД 09-778/20.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите). Максималният размер, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за период от три бюджетни години. 

В случай, че се установи, че с финансовата помощ, за която се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на допустимите минимални помощи, Комисията намалява служебно размера на безвъзмездната финансова помощ до максимално допустимия размер. Намаляването се прехвърля като сума в лева към собствения принос на кандидата.
В случай, че кандидатът към датата на кандидатстване вече е получил по други проекти/договори максималния размер на помощта по режим de minimis, проектното предложение по настоящата процедура се отхвърля. 

Да
29.
ІІ.6	ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (когато е приложимо) 
Съгласно протокола от посещение на място (Приложение 1а Протокол от посещение на място , към Документи за информация от Условията за кандидатстване), изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22, съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни. 
В случай на констатирано несъответствие при проверката на място, проектът се отхвърля.
Да
30.
ІІ.7	ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
1.	30.	В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3.	определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189“
4.	определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай че при проверката се установи наличие на недопустими дейности и/или разходи, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД. 
Не
31.
Проектното предложение включва някои или всички от следните разходи: 
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката допустимост се установи наличие на несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи, дублиране на разходи и недопустими дейности и/или разходи, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
32.
В случай на включени разходи за проекта по т.3 от раздел 14.1 от УК, свързани с подготовката и управлението на проекта, те не превишават: 
•	Допустимите разходи по т. 3 от раздел 14.1 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“ от раздел 14.1. 
•	Разходите за консултации, свързани с от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или финансов анализ, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, част от разходите по т.3 от раздел 14.1 не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи. по т. „1“, „2“ и „4“
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката допустимост се установи надвишаване на тези ограничения, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
33.
Разходите по т. 3 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” от УК са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени (когато е приложимо) 
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай на констатиране на разходи, извършени преди 1 януари 2014 г., Комисията извършва корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
34.
В случай на включени в проекта разходи за закупуване на транспортни средства, те представляват „машини“ , които следва да отговарят на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. (в съответствие с изискванията на т.ІІ.В от раздел 13.2 от УК).
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката допустимост се установи неяснота по отношение на тези разходи за закупуване на транспортни средства, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при невъзможност да се реализира проекта след бюджетната корекция, проектът се отхвърля.
Да
35.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи.В случай на включени разходи за ДДС в проекта, се извършва проверка дали те подлежат на възстановяване на кандидата в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. В случай, че се констатира наличие на разходи за ДДС, които подлежат на възстановяване, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
36.
Проектното предложение не включва някой от следните разходи, които не се финансират от ЕЗФРСР:
1.	за лихви по дългове;
2.	за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3.	за обикновена подмяна и поддръжка;
4.	за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
5.	за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно плащане за същия актив;
6.	за режийни разходи;
7.	за застраховки;
8.	за закупуване на оборудване втора употреба;
9.	извършени преди 1 януари 2014 г.;
10.	за принос в натура;
11.	за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
12.	за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
13.	извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
14.	за строително-монтажни работи ,извършени преди посещение на място от МИГ;
15.	надвишаващи определените референтни разходи;
16.	определени като недопустими в мярка 4 от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 – 15.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката се установи наличие на някои от изброените по-горе недопустими разходи, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
37.
Проектното предложение не включва за финансиране недопустими разходи, определени в Постановление № 189.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката се установи наличие на недопустими разходи, определени в Постановление № 189, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
38.
ІI.8	ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ЗАЯВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими разходи” на Условията за кандидатстване по настоящата процедура са основателни след съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т.9 от Условията за кандидатстване.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката се установи неспазване на изискванията за доказване на основателност на разходите от 14.2 от Условията за кандидатстване, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
39.
ІІІ.	ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ПЛАНА
	Показателите за оценка на бизнес плана показват подобряване на дейността на предприятието, доказват икономическата жизнеспособност на проекта и предприятието и постигане целта на процедурата чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.
Извършва се проверка на бизнес плана Приложение №5а и 5б като се използва Работен лист за оценка на бизнес план - Приложение 1б към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното: 
1.	Стойността на показателя “Нетна настояща стойност” е по-голяма от 0 (NPV>0)
2.	Стойността на показателя “Вътрешна норма на възвръщаемост” е по-голяма от 6% (IRR > r (6 %) и IRR1> r (6 %).
3.	Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PI>1).
4.	Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана. 
Прилага се попълнен и подписан от оценителя работен лист Приложение 1б към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Да
40.
В случай на инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, които са част от технологичен процес е представен изготвен и заверен от правоспособно лице технологичен проект в едно със схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана. Планираният размер на произведената от кандидата продукция покрива най-малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по технологичен проект.
Да

Инструкции за оценка

Описание Файл
Критерии и методика за административно съответствие и допустимост

1 Приложение №1 Критерии и методика АСД 6.4.1-653.doc

Свали
Протокол за посещение на място за проекти, включващи СМР

1а Приложение №1а Протокол от посещение на място.DOC

Свали
Работен лист за оценка на Бизнес плана

1б Приложение №1б РЛ оценка бизнес план.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.