Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.511 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие

Модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.12.2023 г. 08:54 ч.

Краен срок: 10.01.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва: Първи прием: Начален срок: 07.04.2021 г. Краен срок: 10.05.2021 г. 17.00 часа. Втори прием: Начален срок: 09.07.2021 г. Краен срок: 17.08.2021 г. 17.00 часа. Трети прием: Начален срок: 25.05.2022 г. Краен срок: 26.06.2022 г. 17.00 часа. Четвърти прием: Начален срок: 21.09.2022 г. Краен срок: 23.10.2022 г. 17.00 часа. Пети прием: Начален срок: 28.11.2022 г. Краен срок: 08.01.2023 г. 17.00 часа. Шести прием: Начален срок: 06.03.2023 г. Краен срок: 16.04.2023 г. 17.00 часа. Седми прием: Начален срок: 03.07.2023 г. Краен срок: 06.08.2023 г. 17.00 часа. Осми прием: Начален срок: 01.12.2023 г. Краен срок: 10.01.2024 г. 17.00 часа. Девети прием: при наличие на остатъчни средства след осми прием.

Интернет адрес: https://www.migelhovo.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.