Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
1.	Критерии за оценка на проектните предложения съгласно одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ – Елхово - Болярово
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС
20.00
2.
Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието 
•	над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 15 т. 
•	над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 т.
20.00
3.
Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани
Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)
10.00
4.
Проектът създава нови работни места
-	до 3 работни места – 5 точки 
-	над 3 работни места – 10 точки
10.00
5.
Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието
10.00
6.
Проектът включва преработка и производство на биологични продукти
10.00
7.
Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция
5.00
8.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
5.00
9.
Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги
5.00
10.
Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията
5.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.