Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заявлението е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата.
Не
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а във формат .pdf. или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице/а.
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Не
4.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Не
5.
Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация.
Да
6.
Представена е таблица за допустимите инвестиции и дейности в електронен формат по образец – Приложение № 1
Да
7.
Представена е Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение № 2 от Документи за попълване
Да
8.
Представено е нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че документите не се подават лично от кандидата
Не
9.
Представено е свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 3 месеца преди представянето му
Да
10.
Представено е Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение
Да
11.
Удостоверение за липса на задължения от общината по седалището на кандидата. Представя се във формат „pdf”.
Да
12.
Декларация за липса на основания за отстраняване от представляващия/те кандидата (по образец, Приложение № 3 от документи за попълване).
Да
13.
Декларация за свързаност, попълнена и подписана от: собственик, представляващ по закон или пълномощие или управител на юридическо лице, всеки от съдружниците в търговското дружество съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019 г. на РУО на ПРСР от представляващия/те кандидата (Приложение № 4 от Документи за попълване)
Да
14.
Представена е декларация за нередности съгласно Приложение № 5 от Документи за попълване от представляващия/те кандидата;
Да
15.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо).
Да
16.
Представено е становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за управление на речните басейни в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване
Не
17.
Представено е разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо).
Не
18.
Представени са лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък; (когато е приложимо)
Не
19.
Представен е договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг. (когато е приложимо)
Не
20.
Представен е Бизнес План по образец по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – Приложение № 6а и 6б от Документи за попълване в изискуемите формати.
Да
21.
Представено е решение на компетентния орган на кандидата за кандидатстване по реда на настоящата процедура по ПРСР.
Да
22.
Представена е инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството.
Не
23.
Представена е справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица).
Не
24.
Представени са фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, ведно с банкови извлечения , когато е приложимо
Не
25.
Представени са изискуемите съгласно точка 8 от раздел 14.2 на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността на предложените за финансиране разходи:
- Една оферта, и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи, в случай че разходът е включен в Списък с референтни разходи на ДФЗ.
- Най-малко три съпоставими независими оферти, ведно с отправено от кандидата Запитване за оферта, за разход/и, невключен/и в Списъка с референтни разходи на ДФЗ.
Не
26.
Представени са предварителни или окончателни договори за строителство, услуги и доставки – обект на инвестицията (когато е приложимо)
Не
27.
Представено е решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена Обосновка за мотивите, обусловили избора. (когато е приложимо)
Не
28.
Представена е декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП - Приложение № 7 и Приложение № 7а.
Да
29.
Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – Приложение № 8 от указанията за кандидатстване
Да
30.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия – Приложение № 9 от указанията за кандидатстване
Да
31.
Представен е Формуляр за мониторинг съгласно Приложение № 10
Да
32.
Представена е Декларация НСИ - Приложение № 11
Не
33.
Представена е декларация за държавни помощи – Приложение № 12 към УК – Документи за попълване (когато е приложимо)
Не
34.
Декларация на бенефициента за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (по образец, Приложение №13 от документи за попълване).
Да
35.
Удостоверение за данъчна оценка на имота, който се придобива (когато е приложимо)
Не
36.
Представена е декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване - Приложение №14 (когато е приложимо)
Не
37.
Представена е Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея с приложен Опис на животните, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни (когато е приложимо).
Не
38.
Представена е справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията - Приложение №15 (когато е приложимо)
Не
39.
Представени са Регистрационни карти, издадени по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към тях на всички членове в случай на кандидати по т.2 от раздел 11 - признати групи или организации на производители, които преработват собствена суровина
Не
40.
Представен е документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем (когато е приложимо).
Не
41.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията.
Не
42.
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията. Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен, следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобрение.
Не
43.
Представено е разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията. (когато е приложимо) Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Не
44.
Представени са подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице - Приложение № 16 в изискуемия формат (когато е приложимо)
Не
45.
Представено е разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти).
Не
46.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес, включително за инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса). (когато е приложимо).
Не
47.
Представена е Техническа спецификация за съответните машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане (когато е приложимо).
Не
48.
Представен е Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието и/или изпълнението на условията по т. ІІ.1 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса и/или инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в предприятията) (когато е приложимо).
Не
49.
Представени са доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса и/или инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в предприятията). (когато е приложимо).
Не
50.
Представен е документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните, в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи (когато е приложимо).
Не
51.
Представени са документи, проучвания, сертификати, патенти и други приложими документи, доказващи иновативност на проектното предложение (когато е приложимо).
Не
52.
Представена е Декларация за видовете и количества суровини собствена продукция, когато кандидатът е регистриран ЗП или група или организация на производители (съгласно т.2 от раздел 11.1 от УК) по образец (Приложение № 17 – Декларация за видовете и количества суровини собствена продукция, от документи за попълване) (когато е приложимо)
Не
53.
	
Представена е справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №18 от документи за попълване) (когато е приложимо).
Не
54.
Представена е Ведомост за заплати в случай на новосъздадени предприятия (когато е приложимо).
Не
55.
Представени са предварителни/окончателни договори с доставчици (когато е приложимо).
Не
56.
Представен/и са сертификат/и за биологичните продукти към представените предварителни или окончателни договори с описани вид, количества, произход и цени на основните суровини (когато не се предвижда преработка на собствена биологично сертифицирана земеделска продукция) и/или към Декларация за видовете и количества суровини собствена продукция от кандидата (с попълнен раздел II. на Приложение 17 към Условията за кандидатстване, документи за попълване) с описани вид, количества и произход на основните биологично сертифицирани суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена биологично сертифицирана земеделска продукция). (когато е приложимо).
Не
57.
Представено е становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда и вида на компонента засегнат от инвестицията (когато е приложимо).
Не
58.
Представен е документ, издаден от правоспособно лице /производител на съответната инсталация/, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС /само за инсталации, използващи биомаса за производство на енергия за собствено потребление/ (когато е приложимо).
Не
II. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
ОБЩА ДОПУСТИМОСТ
Проектното предложение допринася за постигане на следните цели: Модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.
Извършва се оценка на приноса на проектното предложение към целите на мярката на база на представената във формуляра за кандидатстване информация, т. 1. Основни данни, поле „Цели на проектното предложение“. В случай на несъответствие проектното предложение се отхвърля.
Да
2.
ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Кандидатът е
1. Регистриран земеделски стопанин съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители
или
2. Призната група или организация на производители или такава, одобрена за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.
или
3. Едноличен търговец или юридическо лице, различно от кандидатите по т. 1 и 2.
Извършва се проверка по ЕИК / БУЛСТАТ за статута на кандидата. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
3.
Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление за юридическите лица и постоянен адрес - за физическите лица –на територията на МИГ – Елхово – Болярово.
Да
4.
Кандидатът/получателят на финансова помощ в случай, че е призната група или организация на производители или едноличен търговец или юридическо лице, е регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Извършва се проверка по ЕИК / БУЛСТАТ за статута на кандидата. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
5.
В случай на кандидат земеделски стопанин, към датата на подаване на проектното предложение трябва да е регистриран като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).(когато е приложимо)
Да
6.
В случай на кандидат - клон на юридическо лице или ЕТ, юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 1 и 2 от Наредба № 22 от 2015 г. (когато е приложимо)
Да
7.
Кандидатът отговаря на изискванията на заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г., изменена със Заповед № РД09-442/04.06.2020 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., описани в т. 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Обстоятелствата се доказват с декларация Приложение № 3 ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на основания за отстраняване, свидетелство за съдимост, удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК и удостоверение за липса на задължения от общината по седалището на кандидата. В случай на констатирано по документи несъответствие с изискванията на чл.12, ал. 3 и 10 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г., проектът се отхвърля.
Да
8.
Кандидатът отговаря на изискванията за липса на свързаност:
1. Не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или кмета на съответната община на територията на МИГ.
2. Не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не съм свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
3. Не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.
Обстоятелствата се доказват с декларация Приложение № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ за свързаност и проверка на декларираните обстоятелства в официални регистри. В случай на констатирано по документи несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
9.
Кандидатът отговаря на изискванията на чл.25 ал.1 от ЗУСЕСИФ
Обстоятелствата се доказват с декларация Приложение №13 ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, свидетелство за съдимост, удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК и удостоверение за липса на задължения от общината по седалището на кандидата. В случай на констатирано по документи несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
10.
Продължителността на проекта не надхвърля 36 месеца и крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 юни 2025 г.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
11.
Минималният размер на общите допустими разходи за проектното предложение за конкретен проект не е по-малък от 10000 евро (19 558,30 лева)
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
12.
Максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект е левовата равностойност на 160 000 евро (312932,80 лева)
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
13.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект представен от микро-, малко или средно предприятие по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово е левовата равностойност на 5000 евро (9779,00 лева)
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
14.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект представен от голямо предприятие, е левовата равностойност на 4000 евро (7823,20 лева)
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
15.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект съгласно одобрената Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро (97790,00 лева), но предвид наличния бюджет максималният размер на безвъзмездната помощ по настоящата процедура не може да превишава разполагаемия бюджет, който към момента е 90 956,50 лева.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
16.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР по мярка 4.2 за територията на МИГ – Елхово - Болярово и Насоките за кандидатстване.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
17.
Във формуляра за кандидатстване е въведен индикаторът „брой работни места“ и той е количествено определен. В случай, че чрез проектното предложение се създават работни места, е попълнен техния брой. В случай ,че не се създават работни места, е попълнена стойност „0“.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
18.
Проектът включва някоя от следните дейности:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10.подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
19.
Проектът ще се осъществява на територията на общините Елхово и Болярово, формиращи територията на „МИГ - Елхово-Болярово”.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложенията към него. В случай на несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
20.
За проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
Извършва се проверка на информацията в приложените документи към Формуляра за кандидатстване.
В случай, че се установи липса на документ, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
21.
В случай на проект, представен от признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020, трябва да са пряко свързан с основната земеделска дейност на всеки член и с основната земеделска дейност за групата или организацията. (когато е приложимо).
Извършва се проверка на информацията в приложените документи към Формуляра за кандидатстване. В случай, че се установи липса на документ, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
22.
Подпомагат се проекти, за които представеният бизнес-план (по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б от Документи за попълване към УК) съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности и доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи– за 10 годишен период. Бизнес планът трябва:
1. да показва подобряване на дейността на кандидата, както и постигането на показателите от бизнес плана.
2. изпълнението му да води до постигане на целта на мярката и да e в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
Извършва се проверка на информацията в приложените документи към Формуляра за кандидатстване, включително в Бизнес плана (Приложение 6а и 6б).
В случай на неяснота и/или несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
23.
Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители (когато е приложимо).
Извършва се проверка на информацията в приложените документи към Формуляра за кандидатстване, включително в Бизнес плана (Приложение 6а и 6б).
В случай на неяснота и/или несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
24.
Проектът се изпълнява върху имот – собственост на кандидата или е учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение или право на ползване на имота за срок не по-малко от 6 години при спазване изискванията на т.7 и т.8 от раздел 13.2 на УК.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него. В случай на неяснота и/или несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено.
Да
25.
В случай на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, са спазени изискванията на т. ІІ от раздел 13.2 от УК. Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него.
В случай, че се установи несъответствие, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
26.
За проектното предложение не са валидни следните обстоятелства (раздел 13.3 Недопустими дейности от УК):
1. Проекти, за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение /плана /програмата /проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни;
2. Проекти, които след изпълнение на дейностите по проекта няма да доведат до използване на обекта на инвестицията по предназначение и/или въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото прилагане;
3. Дейности, разходите за които са включени в оперативните програми на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.);
4. Дейности, допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
5. Дейности, свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
6. Дейности, подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23.11.2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30.11.2005 г.);
7. Дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти;
Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване и приложените документи към него.
В случай, че се установи липса на документ, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В случай на представяне на документа в срока, условието за допустимост се счита за изпълнено. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при несъответствие с изискванията, проектът се отхвърля.
Да
27.
Извършва се проверка за липса на двойно финансиране:
На база на декларирани данни от кандидата (Декларация за двойно финансиране) и чрез проверка в официални информационни системи (публичния модул в ИСУН и други източници) се установява дали дейностите по проекта не са финансирани / не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. В случай на установяване на двойно финансиране, проектът се отхвърля.
Да
28.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) и представена декларация от кандидата. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ.
Да
29.
Съгласно протокола от посещение на място (Приложение 7 ПРОТОКОЛ ОТ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО, към Документи за информация от Условията за кандидатстване), изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22, съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
В случай на констатирано несъответствие при проверката на място, проектът се отхвърля.
Да
30.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189“
4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай че при проверката се установи наличие на недопустими дейности и/или разходи, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Да
31.
Проектното предложение включва някои или всички от следните разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ – Елхово - Болярово;
4. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
5. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
6. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг:
7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
8. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
9. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 9.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката допустимост се установи наличие на несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи, дублиране на разходи и недопустими дейности и/или разходи, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
32.
В случай на включени разходи за проекта по т.10 от раздел 14.1 от УК, свързани с подготовката и управлението на проекта, те не превишават:
• за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 10 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 9, но не повече от левовата равностойност на 5 000 евро;
• разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите т. 10 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 9;
• разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, като част от разходите по т. 10 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 9;
• разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 10 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 - 9;
• разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по предходните под-точки, като част от разходите по т. 10, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 9.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката допустимост се установи надвишаване на тези ограничения, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
33.
В случай на включени в проекта разходи за закупуване на земя, те не надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 – 9 от раздел 14.1 от УК.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката допустимост се установи надвишаване на тези ограничения, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
34.
Разходите по т. 10 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” от УК са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени (когато е приложимо)
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай на констатиране на разходи, извършени преди 1 януари 2014 г., Комисията извършва корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
35.
В случай на включени в проекта разходи за закупуване на транспортни, включително превозни средства, те отговарят на определението за специализирани земеделски транспортни средства, например: камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката допустимост се установи неяснота по отношение на тези разходи за закупуване на транспортни средства, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД. В случай на непредставяне на изискуемия документ и/или при невъзможност да се реализира проекта след бюджетната корекция, проектът се отхвърля.
Не
36.
Проектното предложение не включва някой от следните разходи, които не се финансират от ЕЗФРСР:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3. за обикновена подмяна и поддръжка;
4. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
5. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно плащане за същия актив;
6. за режийни разходи;
7. за застраховки;
8. за закупуване на оборудване втора употреба;
9. извършени преди 1 януари 2014 г.;
10. за принос в натура;
11. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
12. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
13. извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
14. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
15. надвишаващи определените референтни разходи;
16. определени като недопустими в мярка 4 от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 – 15.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката се установи наличие на някои от изброените по-горе недопустими разходи, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
37.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи.В случай на включени разходи за ДДС в проекта, се извършва проверка дали те подлежат на възстановяване на кандидата в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. В случай, че се констатира наличие на разходи за ДДС, които подлежат на възстановяване, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
38.
Проектното предложение не включва за финансиране недопустими разходи, определени в Постановление № 189.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката се установи наличие на недопустими разходи, определени в Постановление № 189, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
39.
Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими разходи” на Условията за кандидатстване по настоящата процедура са основателни след съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т.8 до 11 от Условията за кандидатстване.
Извършва се проверка на информацията във Формуляра за кандидатстване, приложенията към него и приложените документи. В случай, че при проверката се установи неспазване на изискванията за доказване на основателност на разходите от 14.2 от Условията за кандидатстване, Комисията може да изиска допълнителна информация от кандидата. В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.
Не
III. Група
ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Бизнес планът показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или на стопанствата на членовете на групата/организацията на производителите, както и икономическата жизнеспособност на проекта
Извършва се проверка на бизнес плана Приложение №6а и 6б като се използва Работен лист за оценка на бизнес план - Приложение 1а към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното:
1. Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по-голяма от 0 (NPV>0)
2. Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR > r (6 %) и IRR1> r (6 %).
3. Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PI>1).
4. Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана.
5. Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са
5.1. Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
5.2. Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целта на мярката и на приоритетите и целите на стратегията като цяло.
Прилага се попълнен и подписан от оценителя работен лист Приложение 1а към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.