Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
26.04.2021 16.04.2021 Транспорт за абучаеми и лектори по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Изграждане (СМР) на автосервиз - гр. Средец, местност „Долапски баир“ ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ ЕТ Преглед
26.04.2021 19.04.2021 Услуги по изпълнение на демонстрационен проект – набиране на книжарници за участие в инициатива „Зелено знание“ на територията на обхванатите в проекта градове, събиране, сортиране, съхраняване, поправка и разпределяне на събраните книги за даряване на библиотеки или предаване за рециклиране ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ РЪКА ЗА РЪКА Преглед
26.04.2021 19.04.2021 „Закупуване и доставка на материали по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: ЦАМ 4.1 (цинк, алуминий и мед) и Обособена позиция № 2: Метална ципова лента и плъзгач с автоматично застопоряване ОРБЕЛ 2001 АД Преглед
26.04.2021 19.04.2021 Придобиване на специализиран софтуер: Уеб базирана централизирана система за управление на хардуерни единици свързани с Интернет ТЕХ ГАРД ООД Преглед
26.04.2021 19.04.2021 Доставка на Инсталация за рециклиране на разредители - 1 бр БУЛБИОКЕМ ЕООД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Приготвяне и доставка на обяд и закуска по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Доставка на трактор с кабина Андрей Антонов Митов Преглед
27.04.2021 19.04.2021 Организация и логистика на краткосрочни обучения СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ "ИНДИ-РОМА 97" - гр. КУКЛЕН Преглед
27.04.2021 19.04.2021 Провеждане на краткосрочни обучения за работа в мултикултурна среда на учители, педагогически специалисти и директори от партниращите образователни институции, завършващи с присъждане на квалификационни кредити Сдружение "У.Т.Р.Е. - уважение, толерантност, разбирателство, единство" Преглед
27.04.2021 19.04.2021 Трактор с кабина Иванка Станимирова Борисова Преглед
04.05.2021 11.04.2021 „Изграждане, монтаж и ремонт на дребномащабни съоръжения“ СДРУЖЕНИЕ АЯНА Сдружение Преглед
07.05.2021 13.04.2021 „Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия” СДРУЖЕНИЕ "Био - Б - Еко" Сдружение Преглед
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Преглед
11.05.2021 19.04.2021 “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. НЕВАФОЛИНГ ООД Преглед
11.05.2021 18.04.2021 Доставка на компресори ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“ Преглед
11.05.2021 15.04.2021 Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуващ рибарник и ново допълващо застрояване с височина до 3,6 м. за селскостопанска сграда люпилня, находящи се в УПИ V – рибарници, кв. 2 по регулационния план на с. Мала църква, общ. Самоков, обл. София“. Тера Фууд ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.