Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм"
Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
1 303 886.66
20.03.2024
24.07.2024
В рамките на поръчката от проекта ще се изпълни мярка 56, на площ от 400 хектара, в посочените защитени зони, съгласно НРПД, както следва:
за природно местообитание 1210  - BG0000573, BG0001001, BG0001004, BG0001007;
за природно местообитание 1240 - BG0000573, BG0001004, BG0000146, BG0000100;
за природно местообитание 2110 - BG0001007, BG0001001, BG0000102, BG0000574, BG0000146, BG0000573;
за природно местообитание 2120 - BG0001007, BG0000102, BG0001001, BG0000621, BG0000620, BG0000116, BG0000100, BG0000146, BG0000154;
за природно местообитание 2190 - BG0000116, BG0001007, BG0001001, BG0000574, BG0000146

Етапите, които следва да бъдат изпълнени по време на реализиране на поръчката са, както следва:

1. Подготвителен етап – В рамките на този етап изпълнителят следва да се Маркиране на конкретните места за поставяне на насочващи огради, информационни табели (с текст на два езика – български и английски език) и дървени пътеки, където да се реализират обособените мерки, да подготви и подаде пред компетентните органи необходимите документи и да съдейства за получаването на съответните разрешителни, а именно:
Изпълнителят следва да изготви пълна документация за поставянето на елементите от техническа инфраструктура, описани в по-долу техническата спецификация.
2. Същински етап – В рамките на този етап изпълнителят следва да изработи заложените по спецификация огради, дъсчени пътеки и площадки, информационни и указателни табла и знаци и да монтира същите според представените към настоящото задание схеми.


Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана и приложения

Публична покана.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.