Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (4)
   • BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
   • BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет
   • BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА
   • BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" (3)
   • BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд
   • BG05SFPR003-1.006 - Детска кухня
   • BG05SFPR003-2.001 - Техническа помощ
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.