Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Образование" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт
   • BG05SFPR001-3.002 - От висше образование към заетост
   • BG05SFPR001-4.001 - Техническа помощ
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (6)
   • BG05SFPR002-1.016 - Повишаване капацитета на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ за реализиране на контролната дейност на пазара на труда
   • BG05SFPR002-1.017 - EURES България
   • BG05SFPR002-1.018 - Повишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенция по заетостта
   • BG05SFPR002-2.008 - НАЦИОНАЛНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ И НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК
   • BG05SFPR002-2.009 - Продължаваща подкрепа за дългосрочна грижа
   • BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR003-2.001 - Техническа помощ
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (2)
   • BG14MFPR001-1.001 - „Контрол и правоприлагане“
   • BG14MFPR001-1.002 - „Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели.“
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (8)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ
   • BG16FFPR001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
   • BG16FFPR001-4.001 - Интермодалност в градски условия
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (10)
   • BG16FFPR002-1.002 - Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора
   • BG16FFPR002-2.003 - Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци
   • BG16FFPR002-3.008 - Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.010 - Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.015 - Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2
   • BG16FFPR002-4.002 - Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната
   • BG16FFPR002-4.003 - Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси
   • BG16FFPR002-5.003 - Зелени мерки в градска среда
   • BG16FFPR002-5.004 - Зелени мерки в градска среда (2)
   • BG16FFPR002-6.001 - Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма "Околна среда" за периода 2021 – 2027 г.
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR003-3.001 - „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“
   • BG16FFPR003-5.001 - "Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР"
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (2)
   • BG16RFPR001-1.006 - Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на Българска Агенция за инвестиции (БАИ)
   • BG16RFPR001-3.001 - „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (4)
   • BG16RFPR002-1.014 - Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ
   • BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)
   • BG16RFPR002-2.010 - Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)
   • BG16RFPR002-3.001 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (3)
   • BG16RFTA001-1.003 - Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България
   • BG16RFTA001-1.004 - Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България
   • BG16RFTA001-1.005 - По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (3)
   • BG65AMPR001-1.003 - Процедура № 3 "Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“ и Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“
   • BG65AMPR001-3.002 - Процедура №1 "Специфична цел 3 "Връщане"
   • BG65AMPR001-4.001 - Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“
  • Програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ (1)
   • BG65ISPR001-3.004 - Процедура № 1 Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.