Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Образование" 2021-2027 (2)
   • BG05SFPR001-1.003 - Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование
   • BG05SFPR001-4.001 - Техническа помощ
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (2)
   • BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда
   • BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (2)
   • BG05SFPR003-1.005 - „За по- добро бъдеще“
   • BG05SFPR003-2.001 - Техническа помощ
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (8)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ
   • BG16FFPR001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
   • BG16FFPR001-4.001 - Интермодалност в градски условия
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (6)
   • BG16FFPR002-2.002 - Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци
   • BG16FFPR002-3.001 - Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000
   • BG16FFPR002-3.003 - Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната.
   • BG16FFPR002-3.007 - Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини
   • BG16FFPR002-5.005 - Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво
   • BG16FFPR002-6.001 - Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма "Околна среда" за периода 2021 – 2027 г.
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (1)
   • BG16FFPR003-3.001 - „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (2)
   • BG16RFPR001-1.003 - Внедряване на иновации в предприятията
   • BG16RFPR001-3.001 - „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (2)
   • BG16RFPR002-1.007 - Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър на научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука
   • BG16RFPR002-3.001 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (2)
   • BG16RFTA001-1.001 - Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“
   • BG16RFTA001-1.003 - Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2)
   • BG65AMPR001-2.001 - Процедура №3, Специфична цел 1 "Обща европейска система за убежище", Специфична цел 2 "Законна миграция и интеграция" и Специфична цел 3 "Връщане"
   • BG65AMPR001-4.001 - Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“
  • Програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (1)
   • BG65BVPR001-2.001 - „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.