Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Образование" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR001-1.001 - Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование (Приключила)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (4)
   • BG05SFPR002-1.001 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 1 „Активиране“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.002 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет (Приключила)
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR003-1.002 - Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.003 - Закупуване на стоки за новородени деца (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.006 - Детска кухня (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.