Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Образование" 2021-2027 (4)
   • BG05SFPR001-1.001 - Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование (Приключила)
   • BG05SFPR001-1.003 - Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование (Приключила)
   • BG05SFPR001-3.001 - Модернизиране на професионалното образование и обучение (Приключила)
   • BG05SFPR001-3.004 - Подкрепа за развитие на проектна докторантура (Приключила)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (21)
   • BG05SFPR002-1.001 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 1 „Активиране“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.002 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.003 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 3 „Заетост“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.005 - СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.006 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 2 „Обучение“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.007 - "Специализация в здравеопазването +" - Компонент 1 (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.008 - „НЕ“ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.009 - Модернизация и дигитализация на услугите на Националния осигурителен институт (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.011 - Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.012 - УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.014 - "Специализация в здравеопазването +" - Компонент 2 (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.015 - АДРЕСИРАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.004 - "НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.005 - „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.006 - ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА - КОМПОНЕНТ 1 (Приключила)
   • BG05SFPR002-3.001 - „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +“ (Приключила)
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (6)
   • BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.002 - Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.003 - Закупуване на стоки за новородени деца (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.004 - „Подкрепа“ (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.005 - „За по- добро бъдеще“ (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.006 - Детска кухня (Приключила)
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (1)
   • BG14MFPR001-3.001 - „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” (Приключила)
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (11)
   • BG16FFPR002-2.001 - Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България (Приключила)
   • BG16FFPR002-2.002 - Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.001 - Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.002 - Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.003 - Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната. (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.007 - Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини (Приключила)
   • BG16FFPR002-4.001 - Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.001 - За по-чист въздух! (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.002 - За по-чист въздух! (2) (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.005 - Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.007 - Национални стратегически документи в сектор „Въздух“ (Приключила)
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR003-1.002 - Подкрепа за инвестиции чрез финансови инструменти по Програма "Развитие на регионите" (ПРР) 2021-2027 (Приключила)
   • BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) (Приключила)
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (4)
   • BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“ (Приключила)
   • BG16RFPR001-1.002 - Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) (Приключила)
   • BG16RFPR001-1.003 - Внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
   • BG16RFPR001-1.005 - Финансови инструменти по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (Приключила)
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (8)
   • BG16RFPR002-1.001 - Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) (Приключила)
   • BG16RFPR002-1.002 - Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения" (Приключила)
   • BG16RFPR002-1.006 - Финансови инструменти по програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 (Приключила)
   • BG16RFPR002-1.007 - Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър на научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.002 - Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7) (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.005 - Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS 1) (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.006 - Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1) (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.009 - Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS 5) (Приключила)
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (4)
   • BG16RFTA001-1.001 - Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ (Приключила)
   • BG16RFTA001-1.002 - Развитие на Академията за фондовете на ЕС (Приключила)
   • BG16RFTA001-1.006 - Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България (Приключила)
   • BG16RFTA001-1.007 - Активно ангажиране на общините при изпълнението на Споразумението за партньорство 2021-2027 г. (Приключила)
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (3)
   • BG65AMPR001-1.001 - Процедура № 1, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“ и Специфична цел 3 „Връщане“ (Приключила)
   • BG65AMPR001-2.001 - Процедура №3, Специфична цел 1 "Обща европейска система за убежище", Специфична цел 2 "Законна миграция и интеграция" и Специфична цел 3 "Връщане" (Приключила)
   • BG65AMPR001-3.001 - Процедура № 2, Специфична цел 3 „Връщане“ (Приключила)
  • Програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (5)
   • BG65BVPR001-1.001 - Процедура №1, Специфична цел 1 "Европейско интегрирано управление на границите" (Приключила)
   • BG65BVPR001-1.002 - Процедура №2, Специфична цел 1 "Европейско интегрирано управление на границите" (Приключила)
   • BG65BVPR001-1.003 - Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“ (Приключила)
   • BG65BVPR001-1.004 - Процедура №1, Специфична цел 1 "Европейско интегрирано управление на границите" (Приключила)
   • BG65BVPR001-2.001 - „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“ (Приключила)
  • Програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ (3)
   • BG65ISPR001-3.001 - Процедура № 1: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгра-нично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ (Приключила)
   • BG65ISPR001-3.002 - Процедура № 2: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгра-нично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ (Приключила)
   • BG65ISPR001-3.006 - Процедура № 2: Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ и специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение". (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.