Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Образование" 2021-2027 (2)
   • BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт
   • BG05SFPR001-3.004 - Подкрепа за развитие на проектна докторантура
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (5)
   • BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда
   • BG05SFPR002-1.005 - СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО
   • BG05SFPR002-1.012 - УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
   • BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА
   • BG05SFPR002-2.005 - „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (2)
   • BG05SFPR003-1.004 - „Подкрепа“
   • BG05SFPR003-1.005 - „За по- добро бъдеще“
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (1)
   • BG14MFPR001-3.001 - „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (7)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ
   • BG16FFPR001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-4.001 - Интермодалност в градски условия
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR002-3.001 - Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000
   • BG16FFPR002-3.002 - Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (1)
   • BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (2)
   • BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“
   • BG16RFPR001-1.003 - Внедряване на иновации в предприятията
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (1)
   • BG65AMPR001-2.001 - Процедура №3, Специфична цел 1 "Обща европейска система за убежище", Специфична цел 2 "Законна миграция и интеграция" и Специфична цел 3 "Връщане"
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.