Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

  • Оперативни програми
    • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
      • BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.