Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-1.012 - УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (1)
   • BG14MFPR001-3.001 - „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.