Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-1.014 - "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение" (Приключила)

Целта на процедурата е осигуряване на модерна и високо-технологична материална база в професионални гимназии с оглед превръщането им в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение (ЦВП в ПОО), които да предоставят възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 18.04.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 18.07.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://opnoir.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.