Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (44)
   • BG-RRP-1.005 - C1.R1 Реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот (Приключила)
   • BG-RRP-1.006 - C1.R2 Реформа във висшето образование (Приключила)
   • BG-RRP-2.003 - C2.R1 Изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускорено икономическо и социално развитие на страната (Приключила)
   • BG-RRP-3.003 - C3.R1 Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми (Приключила)
   • BG-RRP-4.009 - C4.R1 Създаване на Национален фонд за декарбонизация (Приключила)
   • BG-RRP-4.010 - C4.R2 Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Приключила)
   • BG-RRP-4.011 - C4.R3 Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна ефективност (Приключила)
   • BG-RRP-4.012 - C4.R4 Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия (Приключила)
   • BG-RRP-4.013 - C4.R5 Обслужване на едно гише (Приключила)
   • BG-RRP-4.014 - C4.R6 Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ (Приключила)
   • BG-RRP-4.015 - C4.R7 Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород (Приключила)
   • BG-RRP-4.016 - C4.R8 Либерализация на пазара на електрическа енергия (Приключила)
   • BG-RRP-4.017 - C4.R9 Създаване на Комисия за енергиен преход за изработването на Пътна карта към климатична неутралност (Приключила)
   • BG-RRP-4.018 - C4.R10 Декарбонизация на енергийния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-4.019 - C4.R11 Подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-5.003 - C5.R1 Изграждане на структура за управление на Националната екологична мрежа (Приключила)
   • BG-RRP-6.003 - C6.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-8.008 - C8.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на транспортния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-8.009 - C8.R2 Концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г. (Приключила)
   • BG-RRP-8.010 - C8.R3 Реформа за устойчивата градска мобилност (Приключила)
   • BG-RRP-8.011 - C8.R4 Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт (Приключила)
   • BG-RRP-8.012 - C8.R5 Eлектрическа мобилност (Приключила)
   • BG-RRP-9.003 - C9.R1 Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти (Приключила)
   • BG-RRP-9.004 - C9.R2 Продължаване на реформата във водния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-10.011 - C10.I11 Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост (Приключила)
   • BG-RRP-10.012 - C10.R1 Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие (Приключила)
   • BG-RRP-10.013 - C10.R2 Противодействие на корупцията (Приключила)
   • BG-RRP-10.014 - C10.R3 Разширяване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела (Приключила)
   • BG-RRP-10.015 - C10.R4 Укрепване на процедурата по несъстоятелност (Приключила)
   • BG-RRP-10.016 - C10.R5 Цифрова реформа на българския строителен сектор (Приключила)
   • BG-RRP-10.017 - C10.R6 Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата (Приключила)
   • BG-RRP-10.018 - C10.R7 Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия (Приключила)
   • BG-RRP-10.019 - C10.R8 Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари (Приключила)
   • BG-RRP-10.020 - C10.R9 По-високо качество и предсказуемост на законодателния процес в рамките на Народното събрание (Приключила)
   • BG-RRP-10.021 - C10.R10 Обществени поръчки (Приключила)
   • BG-RRP-10.022 - C10.R11 Разрастване България (Приключила)
   • BG-RRP-10.023 - C10.R12 Съвет за икономически анализи (Приключила)
   • BG-RRP-11.009 - C11.R2 Реформата в областта на социалните услуги (Приключила)
   • BG-RRP-12.008 - C12.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор "Здравеопазване" (Приключила)
   • BG-RRP-12.009 - C12.R2 Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравна информационна система (Приключила)
   • BG-RRP-12.010 - C12.R3 Подобряване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на цялата страна (Приключила)
   • BG-RRP-12.011 - C12.R4 Подобряване на достъпа до първична и извънболнична помощ (Приключила)
   • BG-RRP-12.012 - C12.R5 Подобряване на достъпа до превантивни скринингови дейности (Приключила)
   • BG-RRP-12.013 - C12.R6 Съвременно здравно образование в българското училище (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.