Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (55)
   • BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” (Приключила)
   • BG-RRP-1.008 - А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ) (Приключила)
   • BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни) (Приключила)
   • BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ (Приключила)
   • BG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" (Приключила)
   • BG-RRP-1.013 - "Създаване на Национален и на регионални STEM центрове" (Приключила)
   • BG-RRP-1.014 - "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение" (Приключила)
   • BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" (Приключила)
   • BG-RRP-1.017 - „Концепция за STEM среда" (Приключила)
   • BG-RRP-1.019 - Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни (Приключила)
   • BG-RRP-1.020 - „Управление на Инвестиция C1.I2" (Приключила)
   • BG-RRP-1.021 - „Управление на Инвестиция C1.I1" (Приключила)
   • BG-RRP-1.022 - „Управление на Инвестиция C1.I4" (Приключила)
   • BG-RRP-1.023 - „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове" (Приключила)
   • BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България (Приключила)
   • BG-RRP-2.005 - "Изграждане на връзки (туининг)" (Приключила)
   • BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения (Приключила)
   • BG-RRP-2.007 - Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС (Приключила)
   • BG-RRP-2.008 - „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“ (Приключила)
   • BG-RRP-2.009 - „Управление на Инвестиция C2.I1" (Приключила)
   • BG-RRP-2.010 - Подкрепа за дейностите по управление и информация на Структурата за наблюдение и докладване в БАН по инвестиция C2I2 (Приключила)
   • BG-RRP-2.011 - Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии (Приключила)
   • BG-RRP-2.012 - Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии (Приключила)
   • BG-RRP-2.013 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2 (Приключила)
   • BG-RRP-2.014 - Частично обновяване и модернизиране на инфраструктурата на научни звена на Българската академия на науките (Приключила)
   • BG-RRP-2.015 - Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи (Приключила)
   • BG-RRP-2.017 - Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2 (Приключила)
   • BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация (Приключила)
   • BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия (Приключила)
   • BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията (Приключила)
   • BG-RRP-3.007 - Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) (Приключила)
   • BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията (Приключила)
   • BG-RRP-3.009 - Изпълнение на капиталови финансови инструменти по Инвестиция 2 (К3.И2): Програма за икономическа трансформация (Приключила)
   • BG-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ (Приключила)
   • BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ (Приключила)
   • BG-RRP-4.022 - ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИ СГРАДИ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (Приключила)
   • BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I (Приключила)
   • BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II (Приключила)
   • BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1 (Приключила)
   • BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1 (Приключила)
   • BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2 (Приключила)
   • BG-RRP-4.029 - Техническа помощ за изпълнение на инвестиция C4.I1, подмярка 1 "Подкрепа за обновяване на жилищния сграден фонд" (Приключила)
   • BG-RRP-4.030 - Техническа помощ за изпълнение на инвестиция C4.I1, подмярка 2 и 3 (Приключила)
   • BG-RRP-4.031 - Техническа помощ за изпълнение на инвестиция C4.I6 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ (Приключила)
   • BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1) (Приключила)
   • BG-RRP-4.033 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) (Приключила)
   • BG-RRP-6.004 - Инвестиции в технологична и екологична модернизация (Приключила)
   • BG-RRP-6.006 - Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци (Приключила)
   • BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност (Приключила)
   • BG-RRP-8.014 - Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България (Приключила)
   • BG-RRP-9.001 - C9.I1 Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 еквивалент жители (Приключила)
   • BG-RRP-10.001 - C10.I1 Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата (Приключила)
   • BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора (Приключила)
   • BG-RRP-11.014 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС" (Прекратена)
   • BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ (Прекратена)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.