Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или оправомощено за целите на подаването му лице.
Да
2.
Заповед за оправомощаване за подаване на проектното предложение (ако е приложимо),  подадена в Информационната система за Механизма. 

Прилага се, в случай че проектното предложение е подадено с КЕП от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Не
3.
Партньорът е допустим съгласно Поканата.
Не
4.
Декларация при кандидатстване на кандидата/партньора, попълнена по образец (Приложение I към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма.
Да
5.
Приложен е Остойностен списък с оборудване/обзавеждане (Приложение II към Поканата).
Да
6.
Планираното за закупуване оборудване/обзавеждане, включено в Остойностен списък с оборудване/обзавеждане (Приложение II към Поканата), съответства на професионалното/ите направление/я, в което/които училището-кандидат предоставя обучение по професии от Списъка на професиите за ПОО и за което/които в училището ще се изгради Център за високи постижения в ПОО за провеждане на обучение по професионална подготовка на ученици на високо ниво. 

Проверката се извършва въз основа на информацията, представена от кандидата в поле “Необходимост от  закупуване на планираното оборудване/обзавеждане, както и съответствие  с професионалното/ите направление/я, в което/които училището предоставя обучение по професии от Списъка на професиите за ПОО и за което/които в училището ще се изгради Център за високи постижения в ПОО за провеждане на обучение по професионална подготовка на ученици на високо ниво”, секция 10. “Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване“.
Да
7.
Приложено е Писмо за подкрепа  от министъра на образованието и науката, с което се удостоверява професионалното/ите направление/я, в което/които училището предоставя обучение по професии от Списъка на професиите за ПОО, и за което/които в училището ще се изгради Център за високи постижения в ПОО за провеждане на обучение по професионална подготовка на ученици на високо ниво.
Да
8.
Приложени са документ за собственост и актуална скица на недвижимия имот, обект на интервенция по проекта, от които да е видно, че недвижимият имот се ползва от образователната институция по предложението за инвестиция и е собственост на кандидата/партньора или е публична държавна собственост, предоставена за управление на кандидата/партньора и не е с предоставени права за ползване или управление на други институции, различни от кандидата/партньора (освен в случаите, когато недвижимият имот се ползва едновременно от образователната институция по предложението и от друга образователна институция).
Да
9.
Решение на Общинския съвет (при включване на партньор в предложението за изпълнение на инвестиция), с което се дава съгласие съответната община да участва като партньор в предложението за изпълнение на инвестиция и се декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че предназначението на сградата, обект на интервенция по предложението няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната институция, както и сградата или частта от нея, които са обект на интервенция, няма да бъдат преотстъпвани на друго лице, за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.
Не
10.
Приложено е Споразумение за партньорство, попълнено по образец (Приложение VI към Поканата) и подаденo в Информационната система за Механизма.
Не
11.
Декларация за поемане на ангажимент за обекта на интервенция на кандидата/партньора, попълнена по образец (Приложение III към Поканата) и подадена в информационната система на Механизма.

Представя се само, в случай на строителни интервенции в цялата сграда, вкл. пристрояване/надстрояване,  на образователната институция, и в случай на интервенции върху собственост, различна от тази на кандидата или партньора или върху собственост, предоставена за управление на лице, различно от кандидата или партньора вкл. която не се ползва за целите на образователната институция по проекта (освен в случаите, когато недвижимият имот се ползва едновременно от образователната институция по предложението и от друга образователна институция). В този случай кандидатът/партньорът следва да поеме ангажимент за основния ремонт/реконструкцията на цялата сграда, като частта от сградата, която не е собственост на кандидата/партньора  / не е предоставена за управление на кандидата/партньора, вкл. която не се ползва за целите на образователната институция от предложението за инвестиция, следва да се финансира със средства извън средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост
Не
12.
Приложено е Решение на общинския съвет за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.
Не
13.
Декларация за енергийна ефективност на кандидата/партньора, попълнена по образец (Приложение Va към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма
Проверката се извършва само в случай на строителни интервенции в цялата сграда, вкл. пристрояване/надстрояване.
Не
14.
Декларация за енергийна ефективност на кандидата/партньора, попълнена по образец (Приложение Vb към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма

Проверката се извършва само за предложения за изпълнение на инвестиции, които в рамките на Дейност 2 предвиждат мерки за изпълнение на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
Не
15.
Приложено е Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. 

Проверката по критерия включва и проверка:
- Дали документите са изготвени за обекта, включен в предложението за изпълнение на инвестиция – проверка на наименованието и адреса на сградата и/или УПИ;
- Дали сертификатът има регистрационен номер;
- Дали сертификатът е валиден (проверява се срокът на валидност, посочен в сертификата).

Проверката се извършва в случай на строителни интервенции в цялата сграда, вкл. пристрояване/надстрояване, както и в случай, че цялата сграда е напълно ремонтирана/обновена и кандидатът планира самостоятелно внедряване на ВЕИ.
Не
16.
Приложено е Обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5  от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Проверката по критерия включва и проверка:
- Дали документите са изготвени за обекта, включен в предложението за изпълнение на инвестиция – проверка на наименованието и адреса на сградата;
- Дали Техническият паспорт има регистрационен номер

Проверката се извършва само в случай на строителни интервенции в цялата сграда, вкл. пристрояване/надстрояване.
Не
17.
Приложен е работен/технически проект, одобрен по реда на ЗУТ, придружен от количествени сметки на проектантите по приложимите части, подробна КСС и влязло в сила Разрешение за строеж по реда на чл. 148-156а от ЗУТ. 

Проверката се извършва само за предложения за изпълнение на инвестиции, които кандидатстват с пълна проектна готовност (включително влязло в сила разрешение за строеж)
Не
18.
Декларация за съответствие на Количествено-стойностна сметка с количествените сметки на проектантите на кандидата/партньора, попълнена по образец (Приложение IV към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма.

Проверката се извършва само за предложения за изпълнение на инвестиции, които кандидатстват с пълна проектна готовност (включително влязло в сила разрешение за строеж).
Не
19.
Приложена е Виза за проектиране съгласно чл. 140/140а от ЗУТ и Задание за проектиране, в което е посочено изискване за съответствие на работния/техническия проект с Наредба № 24/2020 г. и Наредба № РД-02-20-3/2015 г за проектиране, изпълнение и поддържане на сграда за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, одобрено от Възложителя по ЗУТ .

Проверката се извършва само за предложения за изпълнение на инвестиции, които на етапа на кандидатстване нямат разработен работен/технически проект в пълна проектна готовност (включително влязло в сила разрешение за строеж).

В случай че сградата, обект на интервенция, е включена в обхвата на Закона за културното наследство, проверката по критерия включва и проверка дали визата за проектиране е съгласувана от съответния компетентен орган по реда и при условията на Закона за културното наследство.
Не
20.
Приложена е КСС по окрупнени показатели.   

Проверката се извършва само за предложения за изпълнение на инвестиции, които на етапа на кандидатстване нямат разработен работен/технически проект в пълна проектна готовност (включително влязло в сила разрешение за строеж).
Не
21.
Приложен е архитектурен план на помещенията, придружен от обяснителна записка, подписани от архитект, от които да става ясно какви мерки се предвижда да се осъществят.
Не
22.
Приложена е подробна количествено-стойностна сметка (КСС).
Не
23.
Приложено е становище от главния архитект на общината, че за предвидените интервенции не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.
Не
24.
Планираните дейности в предложението за инвестиция предвиждат със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост да се изгради ЦВП в ПОО. Няма недопустими дейности.
Да
25.
Планираните преки и непреки разходи съответстват на описаното в т. 12 от Поканата. Спазени са ограниченията на разходите съгласно Поканата. Заложените суми за оборудване/обзавеждане са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени и не са допуснати изчислителни грешки/технически грешки. 

Проверката включва и приложените Остойностен списък с оборудване/обзавеждане (Приложение II към Поканата) и оферти за доставки и/или проучвания в интернет и Формуляр за кандидатстване, секция 7. „Бюджет (в лева)“.
Да
26.
Заявените средства за получаване от Механизма за възстановяване и устойчивост (преки и непреки разходи) са в рамките на максималния размер за предложение за изпълнение на инвестиция, определен в т. 9 от Поканата.
Да
27.
Предложението за изпълнение на инвестиция включва мерки за подобряване на достъпа на лица с увреждания съгласно  Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Проверката се извършва само при интервенции в цялата сграда, вкл. пристрояване/надстрояване и ново строителство въз основа на представения работен/технически проект/задание за проектиране.
Не
28.
Дейностите и разходите в предложението за изпълнение на инвестиция са обвързани със спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и не водят до значителни вреди за шестте екологични цели, попадащи в обхвата на принципа. Предложението за изпълнение на инвестиции не предвижда дейности и разходи, които биха могли да доведат до нарушаване на принципа.

Проверката се извършва въз основа на информацията, представена от кандидата в поле „Ненанасяне на значителни вреди”, секция 10. Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение на Формуляра за кандидатстване и Декларация при кандидатстване на кандидата/партньора (Приложение I към Поканата).
Да
29.
Кандидатът и партньорът (когато е приложимо) разполагат с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който гарантира успешното изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. 

Административен капацитет – екипът за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е съобразен със спецификата и обема на заложените дейности  по предложението за изпълнение на инвестиция. Екипът за изпълнение трябва да включва минимум ръководител.
Финансов капацитет – кандидатът е описал по какъв начин кандидатът и партньорът (когато е приложимо) ще осигури/ят необходимото финансиране (оборотни средства) за изпълнение на дейностите, предвидени в предложението за изпълнение на инвестиции.
Оперативен капацитет – кандидатът и партньорът (когато е приложимо) има/т поне една година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в предложението за изпълнение на инвестиции.

Проверката се извършва въз основа на предоставената информация в поле „Административен, финансов и оперативен капацитет“, секция 10 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.