Приключилa/прекратена процедура

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-1.014-Q019 (27.06.2023 г.)
Уважаеми дами и господа, 
Във връзка с обявена процедура BG-RRP-1.014, по МВУ, моля за следното разяснение:
В Насоките за кандидатстване, стр. 5, са посочени цитираните изисквания: „Административен капацитет: Екипът за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция трябва да e съобразен със спецификата и обема на заложените дейности по предложението за изпълнение на инвестиция. Екипът за изпълнение трябва да включва минимум ръководител.“, както и: „Оперативен капацитет: кандидатът и партньорът (когато е приложимо) следва да има/т поне една година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в предложението за изпълнение на инвестиции.“ .
1.	С оглед упоменатото, моля за разяснение, по какъв начин следва да се докаже изискуемият опит в рамките на административния и оперативен капацитет, при положение, че КП не разполага с кадри с опит, релевантен на спецификата на проекта, нито самото училище-кандидат – с една година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в предложението за изпълнение на инвестиции“?
2.	Възможно ли е в този случай да се заложи получаването на външна експертиза (наемане на външна фирма с нужния опит, която да обезпечи дейностите по управление на проекта чрез свои подготвени експерти, респективно – да осигури по този начин гарантиране целесъобразното реализиране на ПИИ)? Към момента на подаване на ПИИ, посоченото ще е с декларативен характер (т.е.-ще се заяви намерение на КП за осигуряване на нужната експертиза, която, към момента на кандидатстване, не може да бъде доказана) – ще бъде ли същото възприето от СНД като допустимо с оглед покриване на критерия, заложен в НК?
3.	Възможно ли е оперативният капацитет да се доказва чрез изпълнени сходни дейности от вида – ремонти на училището, закупуване на специализирано оборудване и т.н. и/или участие в национални програми, насочени към училищата?
Предварително Ви благодаря за отговора.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 9, публикувана на 06.07.2023 г. (отговор на въпрос 19). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.014-Q018 (27.06.2023 г.)
Уважаеми дами и господа, 
Във връзка с обявена процедура BG-RRP-1.014, по МВУ, моля да потвърдите/отхвърлите разбирането,  че при определянето на ДДС като допустим разход по Процедурата (невъзстановим ДДС), съгласно посоченото в НК, стр.25, изискване: „Конкретният краен получател следва да посочи основанието от ЗДДС, на което определя ДДС за невъзстановим, и да декларира всяко свързано с това обстоятелство изменение.“,  КП следва да вземе предвид разпоредбите, заложени в ДНФ №3/23.12.2016 г. на Министерство на финансите, т. III “Общи условия“, подточка 12?
Предварително Ви благодаря за отговора.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 9, публикувана на 06.07.2023 г. (отговор на въпрос 18). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.014-Q017 (23.06.2023 г.)
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикувана процедура BG-RRP-1.014 - "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение", по МВУ , молим за следните разяснения:
1.	Във връзка с необходимостта от сформиране на екип за управление на проекта в рамките на ПИИ, моля да потвърдите/отхвърлите разбирането, че разпоредбите на чл. 12, ал.1 от ПМС 157/7 юли 2022, касаещо засегнатите ведомства, изброени в същия, както и условието, че същите: „…могат да наемат лица на срочни трудови договори извън утвърдената численост на персонала“, е неотносимо по отношение на училищата - КП по настоящата Процедура, както и, че, съответно – училището-бенефициент може да наеме свой щатен персонал (от утвърдената си численост на персонала) за реализация на мерките по проекта, като възнагражденията му ще са допустими за финансиране по Процедурата?
2.	Във връзка с приложение „Annex_IX_Указания_ИСУН“ и наличната на стр. 12 информация относно попълването на секция 7 от ФК, моля да потвърдите/отхвърлите разбирането, че по отношение бюджетен ред 3.1 “Разходи за организация и управление“, че освен, че не е необходимо обвързване с дейност от секция „План за изпълнение“ към ФК, не е необходимо и въвеждане на каквито и да е индикатори от падащото меню в поле „Детайли“ за същия? Ако разбирането ни е грешно, моля да посочите с кои от приложимите по Процедурата индикатори следва да се обвърже бюджетен ред 3.1 “Разходи за организация и управление“?

Предварително Ви благодарим за отговора.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 8, публикувана на 03.07.2023 г. (отговор на въпрос 17). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.014-Q016 (21.06.2023 г.)
Уважаеми дами и господа,

Във връзка с обявената процедура и наличното на стр. 5 от
НК:
„В случай, че в рамките на Дейност 2 кандидат предвижда
строително-монтажни работи, изискващи издаването на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и недвижимият имот е публична общинска/държавна собственост и не е предоставен за управление на съответното училище-кандидат, в предложението за изпълнение на инвестиция следва задължително да бъде включена като партньор съответната община-собственик/с права за управление на имота.“, моля да потвърдите/отхвърлите разбирането, че при наличие на кандидат – държавно училище, участващо в процедурата с проект за интервенции в сграда държавна собственост и притежаващо права за управление на сградата, обект на интервенция в ПИИ, не е необходимо сключването на партньорско споразумение със собственика на имота и фонда, респективно – не е наложително собственикът на същите да бъде включен като партньор по проекта?

Предварително Ви благодаря за отговора
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 7, публикувана на 27.06.2023 г. (отговор на въпрос 16). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.014-Q015 (20.06.2023 г.)
В Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по
Механизма за възстановяване и устойчивост се казва че за всеки вид оборудване/обзавеждане, планирано в Остойностения списък с
оборудването/обзавеждане, кандидатът задължително следва да докаже осъществени проучвания в интернет за цени на стоки от минимум два източника за доказване на планиран разход, които да удостоверяват съответствието на планираните разходи с пазарните цени за
съответния вид доставка. Въпроса ми е следния. 
Ака машината/уреда, който предвиждаме да закупим е специфичен/индивидуален и се произвежда по поръчка и представим оферта от производител, то тогава необходимо ли е втора оферта от друг източник, защото такава няма как да представим. Достатътчно ли ще бъде, ако към офертата представим декларация, че офертата е от производител?

Благодаря!
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 7, публикувана на 27.06.2023 г. (отговор на въпрос 15). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.