Draft calls

In this page you can see the procedure, deadline and all other project documents. If you are outside the system user functionality to comment project proposal is not available. In the system can login or create a new profile from the menu "Login".

BG65AMPR001-2.001 - Procedure 3 "Specific objective 1 "Common european asylum system", Specific objective 2 "Legal migration and integration" and Specific objective 3 "Return"

Чл. 3, Параграф 2, т. а) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 1, т. б) подкрепа на капацитета на системите за убежище на държавите членки по отношение на инфраструктури и услуги, когато е необходимо, включително на местно и регионално равнище от Регламент (ЕС) №2021/1147.

Чл. 3, Параграф 2, т. б) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 2, т. г) насърчаване на мерки за интеграция с цел социално и икономическо приобщаване на граждани на трети държави и на мерки за защита на уязвимите лица в контекста на мерките за интеграция, улесняване на събирането на семейството и подготовка на активното участие и приемането на гражданите на трети държави от приемащото общество, с участието на националните и по-специално на регионалните или местните органи и организациите на гражданското общество, включително организации на бежанци и организации, ръководени от мигранти, и социалните партньори.от Регламент (ЕС) №2021/1047.

Чл. 3, Параграф 2, т. б) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 2, т. а) подкрепа за разработването и прилагането на политики, насърчаващи законната миграция, и прилагането на достиженията на правото на ЕС за законната миграция, включително събиране на семейството и прилагане на трудовите стандарти от Регламент (ЕС) №2021/1047.

Чл. 3, Параграф 2, т. в) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 3, т. т. в) подкрепа за подпомогнато доброволно връщане, издирване и реинтеграция на семействата, при зачитане на висшия интерес на детето от Регламент (ЕС) №2021/1047.

Additional information on deadline Операция 2, 3 и 7

Indicative listing date 03.10.2023

Public discussion publication date 03.08.2023

Internet address: https://www.dmp.mvr/dmp

Draft documents for application and implementation

 

Deadline for submission of proposals and objections 18.08.2023 23:59

The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021