Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65AMPR001-2.001 - Процедура №3, Специфична цел 1 "Обща европейска система за убежище", Специфична цел 2 "Законна миграция и интеграция" и Специфична цел 3 "Връщане"

Чл. 3, Параграф 2, т. а) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 1, т. б) подкрепа на капацитета на системите за убежище на държавите членки по отношение на инфраструктури и услуги, когато е необходимо, включително на местно и регионално равнище от Регламент (ЕС) №2021/1147.

Чл. 3, Параграф 2, т. б) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 2, т. г) насърчаване на мерки за интеграция с цел социално и икономическо приобщаване на граждани на трети държави и на мерки за защита на уязвимите лица в контекста на мерките за интеграция, улесняване на събирането на семейството и подготовка на активното участие и приемането на гражданите на трети държави от приемащото общество, с участието на националните и по-специално на регионалните или местните органи и организациите на гражданското общество, включително организации на бежанци и организации, ръководени от мигранти, и социалните партньори.от Регламент (ЕС) №2021/1047.

Чл. 3, Параграф 2, т. б) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 2, т. а) подкрепа за разработването и прилагането на политики, насърчаващи законната миграция, и прилагането на достиженията на правото на ЕС за законната миграция, включително събиране на семейството и прилагане на трудовите стандарти от Регламент (ЕС) №2021/1047.

Чл. 3, Параграф 2, т. в) от Регламент (ЕС) №2021/1147

Приложение II, Параграф 3, т. т. в) подкрепа за подпомогнато доброволно връщане, издирване и реинтеграция на семействата, при зачитане на висшия интерес на детето от Регламент (ЕС) №2021/1047.

Допълнителна информация относно крайния срок Операция 2, 3 и 7

Индикативна дата на обявяване на процедурата 03.10.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 03.08.2023 г.

Интернет адрес: https://www.dmp.mvr/dmp

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 18.08.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.