Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД
ЕИК
131400506
Топлинно изолиране на покрив и инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
298 436.03
15.04.2024
26.04.2024
Настоящата процедура за избор на изпълнител с публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС 80/09.05.2022, се провежда във връзка с проектно предложение „Енергийно обновяване на административно-складова сграда на „Андреас Штил“ ЕООД“ №: BG-RRP-4.021-0265 по Програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”, процедура „BG-RRP-4.021 – Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ и е със следния предмет:  Топлинно изолиране на покрив и инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp с две обособени позиции:

1. Обособена позция 1: Топлинно изолиране на покрив
Дейността включва изпълнение на мерки, свързани с топлинно изолиране на покрив на административно-складовата сграда на предприятието.

Поддейности:
-	Доставка и монтаж на топлинна изолация тип каменна минерална вата с дебелина минимум 120 мм и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035W/mK;
-	Доставка и полагане на защитно покритие на топлоизолационната система
-	Доставка и монтаж на хидроизолация;
-	Подмяна на капандури.

2. Обособена позиция 2: Инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp 

Дейността включва изграждане на фотоволтаична централа с общ капацитет 50,00 kWp. на покрива на административно-складовата сграда на предприятието, която се предвижда да бъде монтирана върху алуминиева конструкция. Средното годишно производство от фотоволтаичната инсталация ще бъде в рамките на 60 612,07 kWh, като произведеното количество електрическа енергия от ФЕЦ ще покрие близо 44,3% от енергопотреблението на разглеждания обект. Предвижда се фотоволтаичната инсталация да бъде снабдена и със собствена система за автоматизация и управление на енергията, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия за собствени нужди.

Дейността включва следните задължителни СМР:
-	Доставка и монтаж на Фотоелектрическа централа 50 kWp, предназначена за собствени нужди, инвертор, табло за управление, система за мониторинг, стойки за монтаж, окабеляване, пуск и настройка.
Yes
No

Attached documents

Description File
Публична покана

Публична покана.pdf

Download
Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf

Download
Методика за оценка

Методика за оценка.pdf

Download
Изисквания към офертите

Изисквания_оферти.pdf

Download
Проект на договор по Обособена позиция 1

Проект на договор_ОП 1.pdf

Download
Проект на договор по Обособена позиция 2

Проект на договор_ОП 2.pdf

Download
Образец на оферта по Обособена позиция 1

Образец на оферта_ПМС 80_ОП 1.doc

Download
Образец на оферта по Обособена позиция 2

Образец на оферта_ПМС 80_ОП 2.doc

Download
Декларация ЕИК

Декларация ЕИK.docx

Download
Декларация кандидати

Декларация_кандидати.doc

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Обособена позиция 1: Топлинно изолиране на покрив 2
Обособена позиция 2: Инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp 6
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021