Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД
ЕИК
131400506
Топлинно изолиране на покрив и инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
298 436.03
15.04.2024
26.04.2024
Настоящата процедура за избор на изпълнител с публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС 80/09.05.2022, се провежда във връзка с проектно предложение „Енергийно обновяване на административно-складова сграда на „Андреас Штил“ ЕООД“ №: BG-RRP-4.021-0265 по Програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”, процедура „BG-RRP-4.021 – Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ и е със следния предмет:  Топлинно изолиране на покрив и инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp с две обособени позиции:

1. Обособена позция 1: Топлинно изолиране на покрив
Дейността включва изпълнение на мерки, свързани с топлинно изолиране на покрив на административно-складовата сграда на предприятието.

Поддейности:
-	Доставка и монтаж на топлинна изолация тип каменна минерална вата с дебелина минимум 120 мм и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035W/mK;
-	Доставка и полагане на защитно покритие на топлоизолационната система
-	Доставка и монтаж на хидроизолация;
-	Подмяна на капандури.

2. Обособена позиция 2: Инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp 

Дейността включва изграждане на фотоволтаична централа с общ капацитет 50,00 kWp. на покрива на административно-складовата сграда на предприятието, която се предвижда да бъде монтирана върху алуминиева конструкция. Средното годишно производство от фотоволтаичната инсталация ще бъде в рамките на 60 612,07 kWh, като произведеното количество електрическа енергия от ФЕЦ ще покрие близо 44,3% от енергопотреблението на разглеждания обект. Предвижда се фотоволтаичната инсталация да бъде снабдена и със собствена система за автоматизация и управление на енергията, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия за собствени нужди.

Дейността включва следните задължителни СМР:
-	Доставка и монтаж на Фотоелектрическа централа 50 kWp, предназначена за собствени нужди, инвертор, табло за управление, система за мониторинг, стойки за монтаж, окабеляване, пуск и настройка.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана.pdf

Свали
Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf

Свали
Методика за оценка

Методика за оценка.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Изисквания_оферти.pdf

Свали
Проект на договор по Обособена позиция 1

Проект на договор_ОП 1.pdf

Свали
Проект на договор по Обособена позиция 2

Проект на договор_ОП 2.pdf

Свали
Образец на оферта по Обособена позиция 1

Образец на оферта_ПМС 80_ОП 1.doc

Свали
Образец на оферта по Обособена позиция 2

Образец на оферта_ПМС 80_ОП 2.doc

Свали
Декларация ЕИК

Декларация ЕИK.docx

Свали
Декларация кандидати

Декларация_кандидати.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Топлинно изолиране на покрив 2
Обособена позиция 2: Инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp 6
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.