Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Actions
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Preview
07.05.2021 13.04.2021 „Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия” СДРУЖЕНИЕ "Био - Б - Еко" Сдружение Preview
11.05.2021 15.04.2021 Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуващ рибарник и ново допълващо застрояване с височина до 3,6 м. за селскостопанска сграда люпилня, находящи се в УПИ V – рибарници, кв. 2 по регулационния план на с. Мала църква, общ. Самоков, обл. София“. Тера Фууд ЕООД Preview
11.05.2021 18.04.2021 Доставка на компресори ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“ Preview
11.05.2021 19.04.2021 “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. НЕВАФОЛИНГ ООД Preview
09.05.2021 21.04.2021 Грижи за лешоядни птици, елени лопатари и инфраструктура (площадки и съоръжения за доотглеждане и разселване) НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НЛРС - СЛРБ) Preview
13.05.2021 21.04.2021 “Доставка и инсталиране на оборудване и обзавеждане за създаването на Цех за екосъобразно производство и съхранение на сух лед за развитие на Сектор морска икономика на територията на МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик - Аврен“ МД ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Preview
25.05.2021 23.04.2021 Доставка на оборудване (ДМА), инсталация и монтаж, въвеждане в експлоатация и системна интеграция, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми за Лаборатория 6 – част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, във връзка с изпълнение на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Preview
11.05.2021 26.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа (1 брой); Обособена позиция 2: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой); Обособена позиция 3: Вертикален обработващ център (1 брой)" НЮТОН ДЕНЮБ ЕООД Preview
17.05.2021 26.04.2021 СМР дейности: Промяна по време на строителство - Преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури,ПИ №010015, съставляващ ПИ V-15, за рибовъдно производство, местност" Грахорлива дъмга", землище с. Мирянци, община Пазарджик АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД Preview
07.05.2021 26.04.2021 Доставка на ДМА: ОП 1: Лаптопи- 3бр. ОП 2: Компютър All in One PC - 2бр. ОП 3: Монитор ОП 4: Сървър Софтинг дивелопмънт ООД Preview
10.05.2021 27.04.2021 Доставка на трактор и прилежащо оборудване Георги Стоянов Местендиков Preview
07.05.2021 27.04.2021 Закупуване на самоходна техника Елица Мариан Шербан Preview
01.06.2021 28.04.2021 мощност минмум 68 кс климатик 4WD или 4x4 блокажи на диференциалите минимална кубатура на двигателя 2887 куб.см минимална маса 3330 кг ЮЛИЯН СТОЯНОВ БАНКОВ Preview
11.05.2021 28.04.2021 Предмет на процедурата е избор на част от екип за изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0119 с наименование: „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ в рамките на процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., в състав от трима експерти-юристи, двама социолози и един експерт по информационно осигуряване и бази данни. СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ИКОНОМИКА-2000" Сдружение Preview
07.05.2021 28.04.2021 „Провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в СТАД БЛИЗНАКОВ ЕООД” дейност по проект ДБФП BG05M9OP001-1.057-0292-C02 „Подобряване адаптивността на работните места в Стад Близнаков ЕООД, чрез участие в обучения”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД Preview
07.05.2021 28.04.2021 Закупуване на земеделска техника Иван Стоянов Йорданов Preview
09.05.2021 28.04.2021 доставка на Трактор с кабина - 1 бр. Емилия Тончева Костадинова Preview
18.05.2021 29.04.2021 Доставка на съоръжения за туристически атракции с цел предоставяне на познавателни услуги СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - РЯХОВО" Preview
11.05.2021 29.04.2021 Обучение на педагогически специалисти с присъждане на 2 квалификационни кредита Фондация "Образователно сътрудничество" Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021