Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Actions
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Въздушна фотография" - за "Социално предприемачество" ЕООД Социално предприемачество ЕООД Preview
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Работа с термокамера" - за "Техно Одит Експерт" ЕООД Социално предприемачество ЕООД Preview
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Работа с безпилотни летателни апарати" с 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: "Оператор на дрон - фотограф"; Обособена позиция 2: "Оператор на дрон с фотограметрично оборудване"; Обособена позиция 3: "Оператор на дрон с термокамера"; Обособена позиция 4: "Оператор на дрон с лазерен скенер". Аеро Вижън ЕООД Preview
13.05.2021 21.04.2021 “Доставка и инсталиране на оборудване и обзавеждане за създаването на Цех за екосъобразно производство и съхранение на сух лед за развитие на Сектор морска икономика на територията на МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик - Аврен“ МД ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Preview
11.05.2021 19.04.2021 “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. НЕВАФОЛИНГ ООД Preview
07.05.2021 13.04.2021 „Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия” СДРУЖЕНИЕ "Био - Б - Еко" Сдружение Preview
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Preview
07.05.2021 29.04.2021 „Доставка на специализирано оборудване за целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Асоциация наука за природата Сдружение Preview
11.05.2021 26.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа (1 брой); Обособена позиция 2: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой); Обособена позиция 3: Вертикален обработващ център (1 брой)" НЮТОН ДЕНЮБ ЕООД Preview
07.05.2021 29.04.2021 „Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ Фондация "Екология, комуникации и общество" Preview
07.05.2021 29.04.2021 „Провеждане на наблюдение на целеви видове земноводни и влечуги и прилепи и техните местообитания“ по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа", финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. Фондация "Екология, комуникации и общество" Preview
07.05.2021 29.04.2021 „Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат "Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Асоциация наука за природата Сдружение Preview
07.05.2021 28.04.2021 „Провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в СТАД БЛИЗНАКОВ ЕООД” дейност по проект ДБФП BG05M9OP001-1.057-0292-C02 „Подобряване адаптивността на работните места в Стад Близнаков ЕООД, чрез участие в обучения”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД Preview
14.05.2021 05.05.2021 „Провеждане на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в Сдружение Национална асоциация за защита на потребителите“ по обособени позиции "Национална Асоциация за Защита на Потребителите" Сдружение Preview
09.05.2021 21.04.2021 Грижи за лешоядни птици, елени лопатари и инфраструктура (площадки и съоръжения за доотглеждане и разселване) НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НЛРС - СЛРБ) Preview
07.05.2021 29.04.2021 Доставка на блистер автомат - 1бр. ВИТА ХЕРБ ИНТ Preview
07.05.2021 26.04.2021 Доставка на ДМА: ОП 1: Лаптопи- 3бр. ОП 2: Компютър All in One PC - 2бр. ОП 3: Монитор ОП 4: Сървър Софтинг дивелопмънт ООД Preview
11.05.2021 18.04.2021 Доставка на компресори ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“ Preview
25.05.2021 23.04.2021 Доставка на оборудване (ДМА), инсталация и монтаж, въвеждане в експлоатация и системна интеграция, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми за Лаборатория 6 – част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, във връзка с изпълнение на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Preview
13.05.2021 05.05.2021 Доставка на специализирано оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: CNC Машина за огъване на тръби Обособена позиция 2: Автоматична машина за нареждане на ламели и тръбно разширение Обособена позиция 3: Специализирани машини за заваряване Обособена позиция 4: Машина за раздуване Обособена позиция 5: Машина за доогъване на тръби Обособена позиция 6: Уред за откриване на утечки Обособена позиция 7: Тромпетираща машина Обособена позиция 8: Машина за обработка на поцинковани маломерни тръби Обособена позиция 9: Обработващ център с 4 оси на управление ПЕТРОМЕТ ООД Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021