Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Actions
14.05.2021 05.05.2021 „Провеждане на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в Сдружение Национална асоциация за защита на потребителите“ по обособени позиции "Национална Асоциация за Защита на Потребителите" Сдружение Preview
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Работа с безпилотни летателни апарати" с 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: "Оператор на дрон - фотограф"; Обособена позиция 2: "Оператор на дрон с фотограметрично оборудване"; Обособена позиция 3: "Оператор на дрон с термокамера"; Обособена позиция 4: "Оператор на дрон с лазерен скенер". Аеро Вижън ЕООД Preview
17.05.2021 26.04.2021 СМР дейности: Промяна по време на строителство - Преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури,ПИ №010015, съставляващ ПИ V-15, за рибовъдно производство, местност" Грахорлива дъмга", землище с. Мирянци, община Пазарджик АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД Preview
07.05.2021 29.04.2021 „Доставка на специализирано оборудване за целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Асоциация наука за природата Сдружение Preview
07.05.2021 29.04.2021 „Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат "Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Асоциация наука за природата Сдружение Preview
07.05.2021 29.04.2021 Доставка на блистер автомат - 1бр. ВИТА ХЕРБ ИНТ Preview
11.05.2021 18.04.2021 Доставка на компресори ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“ Preview
10.05.2021 30.04.2021 Трактор с кабина - 1 бр. Георги Кръстев Шишков Preview
10.05.2021 27.04.2021 Доставка на трактор и прилежащо оборудване Георги Стоянов Местендиков Preview
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Preview
07.05.2021 27.04.2021 Закупуване на самоходна техника Елица Мариан Шербан Preview
09.05.2021 28.04.2021 доставка на Трактор с кабина - 1 бр. Емилия Тончева Костадинова Preview
10.05.2021 30.04.2021 Закупуване на челен товарач - 1 бр. Ивайло Димитров Ботев Preview
07.05.2021 28.04.2021 Закупуване на земеделска техника Иван Стоянов Йорданов Preview
25.05.2021 23.04.2021 Доставка на оборудване (ДМА), инсталация и монтаж, въвеждане в експлоатация и системна интеграция, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми за Лаборатория 6 – част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, във връзка с изпълнение на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Preview
07.05.2021 30.04.2021 Закупуване на техника за земеделското стопанство на ЗП Любомир Николов Любомир Йорданов Николов Preview
13.05.2021 21.04.2021 “Доставка и инсталиране на оборудване и обзавеждане за създаването на Цех за екосъобразно производство и съхранение на сух лед за развитие на Сектор морска икономика на територията на МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик - Аврен“ МД ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Preview
09.05.2021 21.04.2021 Грижи за лешоядни птици, елени лопатари и инфраструктура (площадки и съоръжения за доотглеждане и разселване) НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НЛРС - СЛРБ) Preview
11.05.2021 19.04.2021 “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. НЕВАФОЛИНГ ООД Preview
11.05.2021 26.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа (1 брой); Обособена позиция 2: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой); Обособена позиция 3: Вертикален обработващ център (1 брой)" НЮТОН ДЕНЮБ ЕООД Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021