Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Lot Procedure subject Beneficiary Submitted offers count Actions
05.06.2020 29.05.2020 Обособена позиция 2: ДМА 2 - Двуръкавен смесител за фурмовъчни смеси - 2 броя Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД 0 Preview
08.06.2020 16.05.2020 Изграждане на обект „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“ СМР дейности "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 0 Preview
08.06.2020 27.05.2020 Об. позиция 1: Провеждане на специфично обучение на тема - "Надграждане на професионалните знания и умения на служителите в областта на преработката на зеленчуци" ; Избор на изпълнител за Извършване на обучение в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0199 "Инвестиране в нови знания и умения, за повишаване капацитета и продуктивността на служителите на фирма "БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ" ООД", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с две обособени позиции: Об. позиция 1: Провеждане на специфично обучение на тема - "Надграждане на професионалните знания и умения на служителите в областта на преработката на зеленчуци" ; Об. позиция 2: Обучение по ключова компетентност "Английски език" БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ ООД 0 Preview
08.06.2020 27.05.2020 Об. позиция 2: Обучение по ключова компетентност "Английски език"; Избор на изпълнител за Извършване на обучение в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0199 "Инвестиране в нови знания и умения, за повишаване капацитета и продуктивността на служителите на фирма "БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ" ООД", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с две обособени позиции: Об. позиция 1: Провеждане на специфично обучение на тема - "Надграждане на професионалните знания и умения на служителите в областта на преработката на зеленчуци" ; Об. позиция 2: Обучение по ключова компетентност "Английски език" БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ ООД 0 Preview
08.06.2020 28.05.2020 Закупуване на Роботизирана ръка (2 бр.) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Роботизирана ръка (2 бр.) АЛФАБОТ ООД 0 Preview
11.06.2020 19.05.2020 Ферма за развъждане и отглеждане на риба, представляваща Садкова инсталация, съдържа 40 броя кръгли полиетиленови садки с вътрешен диаметър на садката Ф 12 м, изработени от полиетиленови тръби Ф 200 и монтирани на 4 понтонни линии и 40 бр. батерии с мощност 10 КВ съгласносъгласно КС и оферта Ферма за развъждане и отглеждане на риба, представляваща Садкова инсталация, съдържа 40 броя кръгли полиетиленови садки с вътрешен диаметър на садката Ф 12 м, изработени от полиетиленови тръби Ф 200 и монтирани на 4 понтонни лини и40 бр. батерии с мощност 10 КВ съгласно КС и оферта ЯНУЛОВ И КО ЕООД 0 Preview
11.06.2020 20.05.2020 Избор на изпълнител за обект Строително-монтажни работи за "Възстановяване на пъстървово стопанство с. Фотиново" Избор на изпълнител за обект Строително-монтажни работи за "Възстановяване на пъстървово стопанство с. Фотиново" Сдружение ЛОВНО-РИБАРСКО-ДРУЖЕСТВО-ПЕЩЕРА 0 Preview
11.06.2020 19.05.2020 Доставка на лични предпазни средства Доставка на лични предпазни средства ЯНУЛОВ И КО ЕООД 0 Preview
11.06.2020 19.05.2020 „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство за 80 тона риба, включващо изграждане на производствени сгради на един етаж, подземни производствени съоръжения (басейни) и благоустройство на прилежащи комуникационни площи в имота с цел насърчаване на нови производители на аквакултури и развиване на устоичиво рибовъдство, както и подобряване условията на труд на работещите“ "ВАНИКО-2015" ООД 0 Preview
15.06.2020 22.05.2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Пневматична машина за асемблиране на аморфни ленти. Закупуване на Пневматична машина за асемблиране на аморфни ленти и Закупуване на материали и консумативи необходими за производството на отоплителни системи. "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД 0 Preview
15.06.2020 22.05.2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Mатериали и консумативи необходими за производството на отоплителни системи. Закупуване на Пневматична машина за асемблиране на аморфни ленти и Закупуване на материали и консумативи необходими за производството на отоплителни системи. "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД 0 Preview
20.06.2020 28.05.2020 Избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване за стопанството Избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване за стопанството "Корс фиш" ЕООД 0 Preview
05.03.2021 25.03.2020 Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта АРТЕМИС ООД 2 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021