Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
06.04.2020 Обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист" (345120) за Специалност "Индустрия" (3451201) - III СПК“ Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „Юроспийд“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия 840070 - "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с код: 8400701 - III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист ", код 345120 за Специалност " Индустрия" с код 3451201 - III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" ЮРОСПИЙД ООД Преглед
06.04.2020 Обособена позиция 3 Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация и езикова компетентност на лица от целевите групи в „Юроспийд“ ООД, както следва: 1. Включване на лицата от целевите групи в обучения по придобиване и повишаване на професионална квалификация: 1.1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия 840070 - "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" за Специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с код: 8400701 - III СПК 1.2. Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионални обучения по Професия "Икономист ", код 345120 за Специалност " Индустрия" с код 3451201 - III СПК 2. Включване на лицата от целевите групи в обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 - Обучения по чужди езици в: Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции по "Общуване на чужди езици" ЮРОСПИЙД ООД Преглед
08.04.2020 Избор на изпълнител за доставка на ДМА: 12 канално дигитално устройство за ЕКГ – 4 бр.; Комплект за дигитална видеоскопия – 4 бр. и Дигитален стетоскоп – 4 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА: 12 канално дигитално устройство за ЕКГ – 4 бр.; Комплект за дигитална видеоскопия – 4 бр. и Дигитален стетоскоп – 4 бр. "АЛГЕРА БГ" ЕООД Преглед
01.04.2020 Избор на изпълнител за доставка и монтаж на "Автоматична машина за кримпване 1 бр." Избор на изпълнител за доставка и монтаж на "Автоматична машина за кримпване - 1 бр." БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД Преглед
01.04.2020 Доставка и въвеждане в експлоатация на 3D принтер Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на 3D принтер ТРАНС ПЛАН ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.