Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Сдружение „Клъстър Бултехнопласт“
Булстат
177099537
Доставка на Инсталация за производство на боя на водна основа - 1 бр
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 500 121.61
13.04.2021
21.04.2021
Изборът на изпълнител за доставка на Доставка на Инсталация за производство на боя на водна основа - 1 бр ще бъде извършен в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. Клъстер Бултехнопласт ще следва и указанията заложени в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК.

По отношение на предвидените за закупуване ДМА, ще бъде проведена процедура на избор с публична покана. Процесът на избор на изпълнител може да бъде разделен условно на два етапа/стъпки, както следва:

1. Провеждане на процедура, избор на изпълнител и сключване на договор 

През този етап ще бъде подготвена документацията за избор на изпълнител. В конкретния случай, при провеждане на процедура на избор с публична покана, документацията включва: публична покана (поканата съдържа данни за бенефициента, обект и описание на предмета на процедурата, изисквания за изпълнение, изисквания към офертите и критерии за тяхното оценяване, място и краен срок за подаване на офертите и др.); техническа спецификация; проект на договор за изпълнение и др. 

След изготвяне на документацията, публичната покана за участие в процедурата се публикува в ИСУН 2020. Извършва се оценка на получените оферти и се сключва договор с избрания изпълнител. Клъстер Бултехнопласт ще спазва стриктно правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори при провеждане на процедура за избор с публична покана съгласно посочените по-горе нормативни документи.

2. Доставка и тестване на предвидените ДМА 

Във връзка с подписания договор за доставка на ДМА за нуждите на Клъстер Бултехнопласт и при спазване на условията и спецификите му, избраният изпълнител ще достави активите до уговореното място в гр. Ябланица. След доставката се предвижда тестване на оборудването за правилното му функциониране. Персоналът, който ще работи с оборудването ще бъде инструктиран за начина на работа. След успешно провеждане на тестовете ще бъде подписан приемо-предавателнен протокол за доставка на ДМА.
Yes
No

Attached documents

Description File
Тръжна документация

Тръжна документация.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Инсталация за производство на боя на водна основа - 1 бр 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021