Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

АПРИОРИ ООД
ЕИК
131524856
Закупуване на ДМА: "Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти"
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
620 000.00
02.04.2021
12.04.2021
За закупуването на предвиденият актив ще бъде проведена процедура с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ, която ще стартира след сключване на административния договор за БФП:
1. Подготовка на документация за процедури за избор на доставчици на "Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти"", съгласно изискванията на:
    - насоките за кандидатстване по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ; 
    - ЗУСЕСИФ 
    - 160/01.07.2016 г.;
    - Оперативното ръководство за изпълнение на проектите;
2. Публикуване на поканите за откриване на процедури за избор на доставчици в ИСУН2020
3. Изготвяне на протокол от дейността на оценителната комисия с класиране на доставчиците, съгласно заложените критерии;
4. Сключване на договор/и с доставчици съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ, 160/01.07.2016 г. и изискванията посочени в насоките за кандидатстване по настоящата процедура и оперативното ръководство за изпълнение на ДБФП;			
На всеки един етап от изпълнението на проекта, Бенефициента ще предоставя за съгласуване и одобрение на документацията от Договарящия орган, с цел гарантиране стриктното прилагане на правилата за избор на изпълнители, произтичащи от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.
Отчитане изпълнението на проекта пред Договарящия орган, което включва изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети, съгласно Общите условия и ДБФП;
Ръководителят на проекта се ангажира да осигури стриктно спазване на изискванията за информация и публичност, описани в раздел 1 „Информиране и публичност”, чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006;

С цел осигуряване на визуализация на финансирането от страна на Европейския съюз ще бъде изработена и поставена информационна табела и стикери, които ще бъдат изработени със средства на АПРИОРИ ООД с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация. 
Yes
No

Attached documents

Description File
Документация за избор на доставчици на "Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти" на Априори ООД

Dokumenti_publichna_pokana_Apriori.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти 2
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021