Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АПРИОРИ ООД
ЕИК
131524856
Закупуване на ДМА: "Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти"
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
620 000.00
02.04.2021
12.04.2021
За закупуването на предвиденият актив ще бъде проведена процедура с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ, която ще стартира след сключване на административния договор за БФП:
1. Подготовка на документация за процедури за избор на доставчици на "Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти"", съгласно изискванията на:
    - насоките за кандидатстване по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ; 
    - ЗУСЕСИФ 
    - 160/01.07.2016 г.;
    - Оперативното ръководство за изпълнение на проектите;
2. Публикуване на поканите за откриване на процедури за избор на доставчици в ИСУН2020
3. Изготвяне на протокол от дейността на оценителната комисия с класиране на доставчиците, съгласно заложените критерии;
4. Сключване на договор/и с доставчици съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ, 160/01.07.2016 г. и изискванията посочени в насоките за кандидатстване по настоящата процедура и оперативното ръководство за изпълнение на ДБФП;			
На всеки един етап от изпълнението на проекта, Бенефициента ще предоставя за съгласуване и одобрение на документацията от Договарящия орган, с цел гарантиране стриктното прилагане на правилата за избор на изпълнители, произтичащи от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.
Отчитане изпълнението на проекта пред Договарящия орган, което включва изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети, съгласно Общите условия и ДБФП;
Ръководителят на проекта се ангажира да осигури стриктно спазване на изискванията за информация и публичност, описани в раздел 1 „Информиране и публичност”, чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006;

С цел осигуряване на визуализация на финансирането от страна на Европейския съюз ще бъде изработена и поставена информационна табела и стикери, които ще бъдат изработени със средства на АПРИОРИ ООД с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация. 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация за избор на доставчици на "Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти" на Априори ООД

Dokumenti_publichna_pokana_Apriori.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Роботизиран манипулатор за заснемане на специални ефекти 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.