Evaluation criterias

I. Group
І. Оценка за допустимост на проектното предложение и на кандидата
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН в срок
Yes
2.
Електронният формуляр за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата
No
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата е прикачено/и нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а или заповед на кмета за кандидати общини във формат „pdf“ или друг формат, подписано с КЕП от упълномощеното/ите лице/а.
No
4.
Съответствие на кандидата с изискванията на СВОМР:
Кандидатът има седалище и адрес на управление  на територията на МИГ – Берковица и Годеч
Yes
5.
Дейностите по проекта се осъществяват на територията на МИГ – Берковица и Годеч.
Yes
6.
Изпълнението на проекта допринася за изпълнение целите на мярката съгласно раздел 6 от Условията за кандидатстване
Yes
7.
Проектното предложение включва поне една, допустима за финансиране  дейност, описана в раздел 13.1 Допустими дейности от  Условията за кандидатстване
Yes
8.
Електронния формуляр за кандидатстване е попълнени и съдържа цялата изискуема информация.
Yes
9.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
Yes
10.
Проектното предложение е с финансови параметри на допустимите разходи съгласно СВОМР
Yes
11.
Във Формуляра за кандидатстване са включени индикаторите за изпълнение и резултат, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Yes
12.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС.
Yes
13.
Кандидатът не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.)
Yes
II. Group
ІІ. Проверка за окомплектованост на проектното предложение
Criteria Leads to rejection
1.
Заявени точки за оценка на проектното предложение по критериите за оценка (по образец Приложение № 1)
Yes
2.
Таблица за допустими инвестиции 
(по образец, Приложение № 12)
Yes
3.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата.
No
4.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия.
No
5.
Декларация за липса на основания за отстраняване по Заповед № РД09-365/ 27.04.2020 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 – по образец, Приложение № 4
Yes
6.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност (по образец, Приложение № 5).
Yes
7.
Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни (по образец, Приложение № 3)
Yes
8.
Декларация за нередности (образец, Приложение № 13)
Yes
9.
Декларация за двойно финансиране   (по образец, Приложение № 16)
Yes
10.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (по образец, Приложение № 17)
Yes
11.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството
Yes
12.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината (не се изисква от кандидати общини или МИГ „Берковица и Годеч”).
No
13.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД)
No
14.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години
No
15.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти
No
16.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
No
17.
Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията - важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по Закона за обществените поръчки и не планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160.
No
18.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо) - важи в случай, че проектът включва разходи извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по ЗОП за  разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проектното предложение.
No
19.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски – важи в случай, че проектът включва разходи за  закупуване на активи чрез финансов лизинг
No
20.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в лева с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти по образец съгласно Приложение № 8 -важи в случаите, когато заявения за финансиране разход не е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи – приложение № 22  и кандидатът не е задължен да провежда процедура съгласно ЗОП или ПМС№160.
No
21.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител - важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по ЗОП и не планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора
No
22.
Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора - важи в случаите, когато кандидатът се явява възложител по Закона за обществените поръчки или планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160.
No
23.
Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта
No
24.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо - Приложения № 2 и № 2а
Yes
25.
Декларация от представляващия МИГ, че изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5, т. 2 от Наредба № 22 на МЗХ (при кандидат МИГ) – Приложение № 15
Yes
26.
Свидетелство за съдимост от представляващия/ представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Yes
27.
Декларация за държавни или минимални помощи  (образец, Приложение № 20)
No
28.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2, ( по образец Приложение № 7)
Yes
29.
Декларация по Заповед № 09-647/03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 – по образец, Приложение № 21
Yes
30.
Декларация за икономическа/неикономическа дейност на кандидата (по образец Приложение №20 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване), вкл. отчитайки и характера на конкретните проектни дейности, които ще осъществяват и Годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово - счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност.
Yes
31.
График за провеждане на планираните дейности за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект
No
32.
В случай на закупуване на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит и/или сценично оборудване
No
33.
В случай на организиране на фестивали, събори и други подобни събития - писмено становище от етнограф относно
No
34.
Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна стойност)
No
III. Group
ІІІ. Проверка за съответствие с изискванията на мярката
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидата и дейностите по по проекта отговарят на условията за допустимост
Yes
2.
Приложени са всички изискуеми документи, съгласно раздел ІІ Проверка за окомплектованост на проектното предложение от настоящия контролен лист
Yes
3.
Кандидатът/ представляващия кандидата не попада в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление №162
Yes
4.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1, 14.3 и 14.4 от Условията за кандидатстване
Yes
5.
Проектното предложение НЕ включва недопустими разходи
Yes
6.
Предложените за финансиране разходи са основателни
Yes
7.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите. При проверките по-горе НЕ са установени следните обстоятелства:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други условия за допустимост в настоящите условия за кандидатстване; 
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите
Yes
8.
Проектното предложение показва необходимост от финансова подкрепа
Yes
9.
Дейностите по проекта са с неикономически характер и не генерират нетни приходи.
Yes
IV. Group
ІV. Проверка за липса на двойно финансиране
Criteria Leads to rejection
1.
За дейностите/ разходите по проекта липсва двойно финансиране в публичния модул на ИСУН (за двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020)
Yes
2.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Yes
V. Group
V. Проверка за наличие на изкуствено създадени условия
Criteria Leads to rejection
1.
Липсват данни за изкуствено създадени условия
Yes
2.
Кандидатът е представил декларация за изкуствено създадени условия
Yes
VI. Group
VІ. Проверка за минимални/ държавни помощи
Criteria Leads to rejection
1.
Проверка за минимални помощи в регистър „de minimis“
Yes
2.
Финансовото подпомагане по проектното предложение не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
Yes
VII. Group
VІІ. Проверка от посещение на място за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи
Criteria Leads to rejection
1.
Съгласно протокол от посещение на място съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни
Yes
VIII. Group
VIII. Заключение
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021