Критерии за оценка

I. Група
І. Оценка за допустимост на проектното предложение и на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН в срок
Да
2.
Електронният формуляр за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата
Не
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата е прикачено/и нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а или заповед на кмета за кандидати общини във формат „pdf“ или друг формат, подписано с КЕП от упълномощеното/ите лице/а.
Не
4.
Съответствие на кандидата с изискванията на СВОМР:
Кандидатът има седалище и адрес на управление  на територията на МИГ – Берковица и Годеч
Да
5.
Дейностите по проекта се осъществяват на територията на МИГ – Берковица и Годеч.
Да
6.
Изпълнението на проекта допринася за изпълнение целите на мярката съгласно раздел 6 от Условията за кандидатстване
Да
7.
Проектното предложение включва поне една, допустима за финансиране  дейност, описана в раздел 13.1 Допустими дейности от  Условията за кандидатстване
Да
8.
Електронния формуляр за кандидатстване е попълнени и съдържа цялата изискуема информация.
Да
9.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
Да
10.
Проектното предложение е с финансови параметри на допустимите разходи съгласно СВОМР
Да
11.
Във Формуляра за кандидатстване са включени индикаторите за изпълнение и резултат, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Да
12.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС.
Да
13.
Кандидатът не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.)
Да
II. Група
ІІ. Проверка за окомплектованост на проектното предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заявени точки за оценка на проектното предложение по критериите за оценка (по образец Приложение № 1)
Да
2.
Таблица за допустими инвестиции 
(по образец, Приложение № 12)
Да
3.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата.
Не
4.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия.
Не
5.
Декларация за липса на основания за отстраняване по Заповед № РД09-365/ 27.04.2020 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 – по образец, Приложение № 4
Да
6.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност (по образец, Приложение № 5).
Да
7.
Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни (по образец, Приложение № 3)
Да
8.
Декларация за нередности (образец, Приложение № 13)
Да
9.
Декларация за двойно финансиране   (по образец, Приложение № 16)
Да
10.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (по образец, Приложение № 17)
Да
11.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството
Да
12.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината (не се изисква от кандидати общини или МИГ „Берковица и Годеч”).
Не
13.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД)
Не
14.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години
Не
15.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти
Не
16.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Не
17.
Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията - важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по Закона за обществените поръчки и не планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160.
Не
18.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо) - важи в случай, че проектът включва разходи извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по ЗОП за  разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проектното предложение.
Не
19.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски – важи в случай, че проектът включва разходи за  закупуване на активи чрез финансов лизинг
Не
20.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в лева с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти по образец съгласно Приложение № 8 -важи в случаите, когато заявения за финансиране разход не е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи – приложение № 22  и кандидатът не е задължен да провежда процедура съгласно ЗОП или ПМС№160.
Не
21.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител - важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по ЗОП и не планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора
Не
22.
Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора - важи в случаите, когато кандидатът се явява възложител по Закона за обществените поръчки или планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160.
Не
23.
Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта
Не
24.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо - Приложения № 2 и № 2а
Да
25.
Декларация от представляващия МИГ, че изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5, т. 2 от Наредба № 22 на МЗХ (при кандидат МИГ) – Приложение № 15
Да
26.
Свидетелство за съдимост от представляващия/ представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Да
27.
Декларация за държавни или минимални помощи  (образец, Приложение № 20)
Не
28.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2, ( по образец Приложение № 7)
Да
29.
Декларация по Заповед № 09-647/03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 – по образец, Приложение № 21
Да
30.
Декларация за икономическа/неикономическа дейност на кандидата (по образец Приложение №20 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване), вкл. отчитайки и характера на конкретните проектни дейности, които ще осъществяват и Годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово - счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност.
Да
31.
График за провеждане на планираните дейности за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект
Не
32.
В случай на закупуване на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит и/или сценично оборудване
Не
33.
В случай на организиране на фестивали, събори и други подобни събития - писмено становище от етнограф относно
Не
34.
Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна стойност)
Не
III. Група
ІІІ. Проверка за съответствие с изискванията на мярката
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидата и дейностите по по проекта отговарят на условията за допустимост
Да
2.
Приложени са всички изискуеми документи, съгласно раздел ІІ Проверка за окомплектованост на проектното предложение от настоящия контролен лист
Да
3.
Кандидатът/ представляващия кандидата не попада в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление №162
Да
4.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1, 14.3 и 14.4 от Условията за кандидатстване
Да
5.
Проектното предложение НЕ включва недопустими разходи
Да
6.
Предложените за финансиране разходи са основателни
Да
7.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите. При проверките по-горе НЕ са установени следните обстоятелства:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други условия за допустимост в настоящите условия за кандидатстване; 
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите
Да
8.
Проектното предложение показва необходимост от финансова подкрепа
Да
9.
Дейностите по проекта са с неикономически характер и не генерират нетни приходи.
Да
IV. Група
ІV. Проверка за липса на двойно финансиране
Критерий Води до отхвърляне
1.
За дейностите/ разходите по проекта липсва двойно финансиране в публичния модул на ИСУН (за двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020)
Да
2.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Да
V. Група
V. Проверка за наличие на изкуствено създадени условия
Критерий Води до отхвърляне
1.
Липсват данни за изкуствено създадени условия
Да
2.
Кандидатът е представил декларация за изкуствено създадени условия
Да
VI. Група
VІ. Проверка за минимални/ държавни помощи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверка за минимални помощи в регистър „de minimis“
Да
2.
Финансовото подпомагане по проектното предложение не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
Да
VII. Група
VІІ. Проверка от посещение на място за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно протокол от посещение на място съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни
Да
VIII. Група
VIII. Заключение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.