Evaluation criterias

I. Group
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от представляващия кандидата или надлежно упълномощено лице
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е попълнен на български език
Yes
3.
Формулярът за кандидатстване на английски език е прикачен към документите по проекта
Yes
4.
С решение Общинският съвет е одобрил подаването на формуляр за кандидатстване по настоящата покана и е потвърдил ангажимент за осигуряване на устойчивост на проекта съгласно изискванията
No
II. Group
ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА/ИТЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът и партньорът/ите отговарят на условията за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване
Yes
2.
Кандидатът е подал само едно проектно предложение
Yes
3.
Партньорът/ите (които не са общини) участва/т в не повече от три проекта, подадени по настоящата покана
Yes
4.
В случай че партньорите участват в повече от едно проектно предложение като партньор, то е представена информация за наличния оперативен капацитет за изпълнение на проекти на местно ниво (например: местни структури (офис, оборудване и др.); брой лица, заети в местните структури в конкретната община, създадени партньорства на местно ниво и др.), които ще са необходими за изпълнение на съответните дейности
No
5.
Кандидатът и партньорът/ите са прикачили автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта
Yes
6.
Кандидатът и партньорите са предоставили проверима и публична информация в раздела Описание на кандидата / партньора в Апликационната форма или са приложени договори/заповед (изпълнени или в процес на изпълнение), насочени към изпълнение на подобни дейности.
No
7.
Кандидатът и партньорите са представили доказателства за финансовия си капацитет, например финансов отчет за изтеклата календарна година за всички партньори, различни от публични организации, а в случай на съфинансиране е представена Декларация за произход на средствата (съгласно приложена бланка)
No
III. Group
ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА ПРОЕКТА
Criteria Leads to rejection
1.
Периодът на изпълнение на проекта не надвишава крайната дата на допустимост на разходите, т.е. 30.04.2024 г.
Yes
2.
Планираните разходи от гранта по проекта са в съответствие с определените минимален и максимален лимит.
No
3.
Представено е Споразумение за партньорство или Писмо за намерение за всички партньори (ако е приложимо)
No
4.
Декларацията за нормативно съответствие на кандидата и партньора/ите са представени
Yes
5.
Декларацията за участие на консултанти при подготовката на проектното предложение е представена
Yes
6.
Декларацията относно статута по ЗДДС на кандидата и партньора (ако разходва средства) е представена.
Yes
7.
Декларация за идентичност на документите, представени на български и английски език е представена.
Yes
8.
Декларация за произход на финансовия принос при предвидено съфинансиране е представена.
No
9.
Представен е бюджет по проекта в excel с попълнени две страници – на английски в евро и на български в лева
No
10.
Представен е Комуникационен план
Yes
11.
Приложен е  анализ на рисковете
Yes
12.
Приложени са доказателства за минимум 5 % (пет процента) на ромското население в общините, подали проектно предложение. Ако кандидатът не представи доказателства за процента на ромското население, оценителите ще използват официалните данни от преброяването на НСИ от 2011 г.
Yes
13.
Приложени са доказателства за броя на целевата група в целевата общност (поне 2000 представители на ромска общност и други уязвими групи, живеещи в сегрегирани общности, в риск от бедност и социално изключване)
Yes
14.
Приложени са доказателства за публични консултации с целевите общности.
Yes
15.
Приложен е анализ на нуждите на целевата общност, изготвен в партньорство с представители на общността и партньорската неправителствена организация.
Yes
16.
Приложена е количествено-стойностна сметка за строително-ремонтни дейности, при наличие на СМР/преустройство/реконструкция съгласно Насоките за кандидатстване, в случай, че са предвидени такива дейности.
No
17.
Приложени са количествено-стойностни сметки, в случай, че е предвидено оборудване и обзавеждане
No
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021