Критерии за оценка

I. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от представляващия кандидата или надлежно упълномощено лице
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е попълнен на български език
Да
3.
Формулярът за кандидатстване на английски език е прикачен към документите по проекта
Да
4.
С решение Общинският съвет е одобрил подаването на формуляр за кандидатстване по настоящата покана и е потвърдил ангажимент за осигуряване на устойчивост на проекта съгласно изискванията
Не
II. Група
ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА/ИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът и партньорът/ите отговарят на условията за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване
Да
2.
Кандидатът е подал само едно проектно предложение
Да
3.
Партньорът/ите (които не са общини) участва/т в не повече от три проекта, подадени по настоящата покана
Да
4.
В случай че партньорите участват в повече от едно проектно предложение като партньор, то е представена информация за наличния оперативен капацитет за изпълнение на проекти на местно ниво (например: местни структури (офис, оборудване и др.); брой лица, заети в местните структури в конкретната община, създадени партньорства на местно ниво и др.), които ще са необходими за изпълнение на съответните дейности
Не
5.
Кандидатът и партньорът/ите са прикачили автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта
Да
6.
Кандидатът и партньорите са предоставили проверима и публична информация в раздела Описание на кандидата / партньора в Апликационната форма или са приложени договори/заповед (изпълнени или в процес на изпълнение), насочени към изпълнение на подобни дейности.
Не
7.
Кандидатът и партньорите са представили доказателства за финансовия си капацитет, например финансов отчет за изтеклата календарна година за всички партньори, различни от публични организации, а в случай на съфинансиране е представена Декларация за произход на средствата (съгласно приложена бланка)
Не
III. Група
ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА ПРОЕКТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Периодът на изпълнение на проекта не надвишава крайната дата на допустимост на разходите, т.е. 30.04.2024 г.
Да
2.
Планираните разходи от гранта по проекта са в съответствие с определените минимален и максимален лимит.
Не
3.
Представено е Споразумение за партньорство или Писмо за намерение за всички партньори (ако е приложимо)
Не
4.
Декларацията за нормативно съответствие на кандидата и партньора/ите са представени
Да
5.
Декларацията за участие на консултанти при подготовката на проектното предложение е представена
Да
6.
Декларацията относно статута по ЗДДС на кандидата и партньора (ако разходва средства) е представена.
Да
7.
Декларация за идентичност на документите, представени на български и английски език е представена.
Да
8.
Декларация за произход на финансовия принос при предвидено съфинансиране е представена.
Не
9.
Представен е бюджет по проекта в excel с попълнени две страници – на английски в евро и на български в лева
Не
10.
Представен е Комуникационен план
Да
11.
Приложен е  анализ на рисковете
Да
12.
Приложени са доказателства за минимум 5 % (пет процента) на ромското население в общините, подали проектно предложение. Ако кандидатът не представи доказателства за процента на ромското население, оценителите ще използват официалните данни от преброяването на НСИ от 2011 г.
Да
13.
Приложени са доказателства за броя на целевата група в целевата общност (поне 2000 представители на ромска общност и други уязвими групи, живеещи в сегрегирани общности, в риск от бедност и социално изключване)
Да
14.
Приложени са доказателства за публични консултации с целевите общности.
Да
15.
Приложен е анализ на нуждите на целевата общност, изготвен в партньорство с представители на общността и партньорската неправителствена организация.
Да
16.
Приложена е количествено-стойностна сметка за строително-ремонтни дейности, при наличие на СМР/преустройство/реконструкция съгласно Насоките за кандидатстване, в случай, че са предвидени такива дейности.
Не
17.
Приложени са количествено-стойностни сметки, в случай, че е предвидено оборудване и обзавеждане
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.