Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Качена е нова версия на ИСУН 2020, като са добавени следните нови функционалности:

- В модул „Е-кандидатстване“, във формуляра за кандидатстване, в раздел "Прикачени електронно подписани документи" при избор на бутона за информация към всеки документ, се визуализира и текст с максималния размер на файла, който е предварително зададен от управляващия орган. Описаната промяна ще подобри качеството на изискуемите от кандидатите документи и ще осигури възможност за допълнително автоматизиране на услугите.

- В модул "Е-кандидатставне" е осигурена възможност да се създават и обявяват процедури за избор на изпълнител без връзка с конкретна програма, процедура и проектно предложение. По този начин е създадена възможност за обявяване и провеждане на процедури за избор на изпълнители на по-ранен етап за кандидатите и потенциалните бенефициенти чрез системата;

- За целите на ПВУ в модула "Е-отчитане" е надградена функционалността за изпращане на прогнози за предстоящи плащания, като при изпращане на прогнози от Структури за наблюдение и докладване системата позволява автоматично агрегиране на информацията от изпратените от крайните получатели прогнози по процедури, управлявани от СНД;

- За нуждите на програмен период 2021-2027 и ПВУ са извършени промени при въвеждането на информация в раздел „Опис-документи“ във Финансов отчет в модула за Е-отчитане, като е автоматизиран процесът на разделение на средствата по източници на финансиране (ЕС, НФ, ДДС) за даден разходооправдателен документ, използвайки съотношението на съответния бюджетен ред, с който е обвързан;

- За нуждите на програмен период 2021-2027, в раздел „Справки“ в публичния модул на системата е създадена нова справка с наименование „Списък на операциите по Регламент 1060/2021“, която генерира основната информация по договорите за БФП.

При необходимост от допълнителна информация можете да изпращате Вашите въпроси на e-mail: support2020@government.bg

Екип ИСУН 2020

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 02.03.2023 г.

Валидно до: 16.03.2023 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.