За системата

ИСУН 2020

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020, е предназначена да събира и обработва данни за следните оперативни програми, изпълнявани в България в периода 2014 – 2020 година:

  • Добро управление
  • Транспорт и транспортна инфраструктура
  • Региони в растеж
  • Развитие на човешките ресурси
  • Иновации и конкурентоспособност
  • Околна среда
  • Наука и образование за интелигентен растеж

Системата се състои от два основни модула, публичен и вътрешен. В момента работите с публичния модул, от където имате възможност да подготвите и подадете проектно предложение, а в последствие при одобрен проект да го управлявате и отчитате резултатите по него. Вътрешният модул е предназначен за работа на звената за управление и наблюдение на програмите, одитиращи и сертифициращи органи като с негова помощ се откриват нови процедури, оценяват проектни предложения, сключват договори, отчитат и наблюдават резултати.

Основната цел на системата е всички данни по изпълнение на Оперативните програми, още от тяхното възникване, да се събират и отчитат електронно. По този начин ще се осигури възможност за тяхното ефективно управление, наблюдение, отчитане и проверки, както и обмен на информация с органите на ЕК, ще има проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощ, ще може да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

Системата е изцяло уеб базирана и за да работите с нея, е необходимо единствено уеб браузър. Допълнителни технически подробности в тази връзка може да намерите в раздел „Помощ”.

Ще се радваме, ако системата е удобна за работа и успява да ви спести време и усилия. Ако имате желание да ни помогнете да я подобрим, може да използвате страницата за Обратна връзка, а ние ще се опитаме най-бързо и точно да отговорим на всички Ваши запитвания.

Системата е разработена по проект: „0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020” (BG161PO002-2.1.01-0007)“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

© 2015 Министерски Съвет на Република България

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.