ИСУН 2020 – Отворени процедури и електронно кандидатстване

През новия програмен период 2014 – 2020 година, всяка държава членка на Европейския съюз има задължението да създаде и използва своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. В тази връзка беше разработена настоящата информационна система ИСУН 2020, а в момента се намирате в нейния модул за кандидатстване.

Като кандидат по някоя Оперативна програма чрез системата имате възможност да създадете и попълните своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачите всички необходими приложения към него и да подадете своето проектно предложение.

Как става това, стъпките са лесни:

1. Влезте в профила си. Ако все още нямате регистрация, може да създадете своя собствена, която впоследствие да използвате за работа със системата през целия програмен период.

2. Изберете желаната програма и създайте своя нов електронен формуляр.

3. Когато попълните и приключите електронния формуляр, можете да го окомплектовате със съответните приложения и да подадете проектното предложение.

За повече информация вижте раздел „Помощ” и раздел „Въпроси и отговори” на системата.

ИСУН 2020 се поддържа от дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет. Вашите въпроси може да изпращате на електронен адрес: или да използвате формата за Обратна връзка.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).