Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата, която включва следните промени:

- В модул "Електронно кандидатстване" е осигурен достъп на кандидатите до изпратените от тях коментари и въпроси по процедури, обявени за обществено обсъждане или за кандидатстване. В профила на кандидата е създаден нов таб „Моите въпроси и коментари“, който съдържа две секции - „Моите коментари/предложения от обществено обсъждане“ и „Моите искания за разяснения“. В тях се съхраняват изпратените коментари и искания за разяснения, като се визуализират с регистрационен номер, дата на подаване, статус, становище от УО/МИГ и датата на неговото публикуване. По този начин се осигурява проследимост и възможност за преглед на вече изпратените коментари и въпроси от потребителите;

- В модул "Електронно отчитане" е извършена промяна, като при върнато на бенефициента за корекция изпратено искане за изменение/промяна на договор, след изтичане на въведения срок за отговор, версията остава в чернова и позволява редакция и изпращане на отговор от страна на бенефициента. По този начин се оптимизира работата на бенефициентите и управляващите органи, като не се забавя и ограничава процесът по извършване на изменение;

- В модул „Електронно отчитане“, към Финансовия отчет по процедурите, финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е надградена възможността за автоматизирано попълване на информация за разходооправдателните документи в раздел „Опис – документи“ на финансовия отчет, като е актуализиран шаблонът за зареждане на документи от предефиниран файл (във формат excel), спазвайки актуалната структура на информацията, необходима за отчитане на инвестициите в системата. Описаната функционалност има за цел да улесни работата на бенефициентите по ПВУ и да се оптимизира работният процес;

- В модул "Електронно отчитане", раздел "Договор" при създаване на искане за изменение/промяна системата позволява въвеждане на корекции и в секция "Е-декларации", като по този начин се предоставя възможност за своевременна електронна промяна на декларирани на етап кандидатстване обстоятелства;

Надяваме се извършените промени да спомогнат и улеснят работата Ви!

С уважение,

ЕКИП ИСУН 2020

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 09.12.2022 г.

Валидно до: 23.12.2022 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.