Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата, която включва следните промени:

- В модула за електронно кандидатстване, в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ се визуализира информация за допустимите разширения за прикачване на документите, като по този начин потребители предварително могат да се запознаят с допустимите за прикачване файлови формати;

- В модула за електронно отчитане, раздел „Процедури за избор на изпълнител“ е надграден със следните функционалности:

o В раздел „Юридически/Физически лица“, раздел „Договори с изпълнители“ и раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ е осигурена възможност за експорт на данните в Excel, като по този начин се улеснява работата на потребителите в модула;

o В раздел „Договори с изпълнители“, при поставяне на отметка „Без процедура“ е въведено задължение за въвеждане на информация за „Тип на договора“ и „Предмет на договора“, като посочената контрола е валидна и за вече въведени договори. По този начин се постига пълнота на информацията в ИСУН и улесняване на контролните функции на отговорните организации;

o В раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, секция „Обособени позиции“ е осигурена възможност за прекратяване на конкретна обособена позиция, като по този начин се постига максимално съответствие с реалните процеси при частично прекратяване на процедури за избор на изпълнител.

- В справка „НПВУ Междинни етапи и цели за изпълнение“ в публичния модул на системата е осигурена възможност за експорт на данните за конкретно плащане;

- В модула за електронно кандидатстване, раздел „Е-тръжни процедури“, в табове „Обяви и оферти“, „Работни оферти“, „Подадени оферти“ и „Архив“, след колона „Бенефициент“ е добавена колона, визуализираща информация за номера на договор за предоставяне на БФП, по която се финансира посочената тръжна процедура, като по този начин се улеснява търсенето на информация в модула;

С уважение,

Екип „ИСУН 2020“

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 13.09.2022 г.

Валидно до: 27.09.2022 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.