Преглед на новина

Заглавие:

Извършена актуализация на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата, която включва следните промени:

- В модула за електронно отчитане при проверка на въведената информация в технически отчет, финансов отчет, искане за плащане или във версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, системата извежда списък с грешки, при избор на които системата посочва точното поле, в което е допусната посочената грешка;

- С оглед оптимизиране работата на потребителите на системата и облекчаване на натоварването на използваните от тях компютърни конфигурации при обработване на голям обем информация в техническия отчет, секция „Екип“ и във финансовия отчет, секция "Опис-документи", при въвеждане на над 50 елемента в посочените секции информацията ще се визуализира на няколко страници с възможност за зареждане на всички попълнени данни;

- В модул "Електронно отчитане", раздел "Кореспонденция" е налична възможност, при създаване на нова кореспонденция, да се избере конкретна предварително дефинирана тема на комуникацията. В случаите, в които няма избрана тема на ниво процедура, системата запазва настоящото си действие и бенефициентът следва ръчно въвежда темата на комуникацията. В допълнение, в посочения раздел е създадена възможност за изпращане/получаване на отговор по получено от/изпратено към управляващия орган съобщение;

- При добавяне на файлове към технически отчет, финансов отчет, искане за плащане, процедури за избор на изпълнител или към създадена комуникация между кандидат/бенефициент и управляващия орган полето „Тип на документ“ се визуализира само ако има въведена структура на изискуемите документи от страна на управляващия орган. С описаната промяна се цели оптимизиране на наличната на екрана на потребителите информация и визуализиране само на приложимите за въвеждане полета;

- В модула за електронно кандидатстване, в секция "Проектни предложения", раздел "Комуникация с УО" е създадена възможност определено съобщение да бъде маркирано от управляващия орган като неизискващо отговор от страна на кандидата. В този случай съобщението няма краен срок за отговор, а напомнителен мейл от страна на системата не се изпраща;

- В модула за електронно кандидатстване и електронно отчитане е добавено съобщение за грешка при смяна на паролата за достъп, ако въведената парола не отговаря на всички изисквания на системата. В допълнение е създадена и възможност за преглед на въведената парола;

- В модула за електронно отчитане, във финансов отчет е добавена възможност за експорт в Excel на секции „Разходи за отчетния период“ и „Източници на финансиране“.

Надяваме се извършените промени да са полезни за вас и да улеснят работата ви в системата.

С уважение,

Екип „ИСУН 2020“

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 17.03.2022 г.

Валидно до: 25.03.2022 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.