Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата, която включва следните промени:

• В модул "Е-кандидатстване", раздел "Проектни предложения" след публикуване на резултатите от извършената оценка към всяко проектно предложение се визуализират попълнените от оценителите таблици за оценка, които съдържат информация за съответствието на проекта със заложените критерии, включително получените точки и коментари/забележки по всеки от критериите от оценителните таблици на отделните оценители. Резултатите от оценката, както и създадените версии на проектното предложение в процеса по оценка, са достъпни посредством бутона „Детайли“ към проектното предложение.

• При обявяване на процедура за безвъзмездна финансова помощ кандидатите могат да се запознаят и с критериите за оценка в табличния вид, по който ще бъдат оценявани проектните предложения. За приключили и прекратени процедури оценителните таблици също са достъпни за преглед.

• В модул "Е-кандидатстване" е създадена нова секция "Моите е-тръжни процедури" в раздел "Е-тръжни процедури". Чрез посочената секция е създадена възможност кандидати да обявяват процедури за избор на изпълнител преди приключването на процеса по оценка и сключване на договор за БФП;

• В модул "Е-кандидатстване", раздел "Е-тръжни процедури" е променена визуализацията на обявените процедури за избор на изпълнител, като всяка процедура се визуализира еднократно без оглед на броя обособени позиции, които съдържа.

• Създадена е възможност за комуникация между оферент и бенефициент. В случай че бенефициент има нужда от получаване на разяснения по подадена оферта, може да инициира комуникация с оферента. Получените въпроси ще са налични в профила на оферента в ИСУН в раздел "Е-тръжни процедури" към подадената оферта, от където оферентът ще има възможност за отговор в дадения му срок.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 21.12.2020 г.

Валидно до: 29.01.2021 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.