Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BGENERGY-2.002-Q003 (19.05.2021 г.)
Здравейте,
допустим кандидат по процедурата BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“  ли е дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик  на капитала Министерство на здравеопазването?
Благодаря Ви!

Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в сгради“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
BGENERGY-2.002-Q002 (19.05.2021 г.)
Уважаеми представители на УО!
Допустим кандидат ли е Народния театър по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ , второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на културата като самостоятелен кандидат или следва да кандидатства самото министерство, ако желаем да подобрим енергийната ефективност на нашата сграда?
С уважение!
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в сгради“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
BGENERGY-2.002-Q001 (14.05.2021 г.)
Уважаеми Госпожи и Господа,
Допустимо ли е по процедура за „Енергийна ефективност в сгради“,  подпомагане на сгради здравни заведения (болници), които са общинска собственост? Допустимо ли е да се кандидатства за обособени части от сграда?
С Уважение
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Енергийна ефективност в сгради“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg.  В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.