Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“

По процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност в сгради, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.

Краен срок: 10.11.2021 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.