Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.021-Q013 (14.08.2021 г.)
Молим за разяснение дали местна браншова организация, която осъществява дейност в полза на членуващите в него регионални бизнес и браншови организации, подразделение на Българска стопанска камара, но е ЮЛНЦ в частна полза, е допустим партньор по програмата?
Поделение на национално представителна организация на работодателите или на работниците и служителите, съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда, е допустим партньор по процедурата независимо дали е регистрирано в обществена или в частна полза в случай че:
а) е самостоятелно юридическо лице, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията или в регистър към съответния окръжен съд по седалището му;
б) е регистриран в Регистър БУЛСТАТ;
в) за него Кандидатът е представил с проектното си предложение удостоверение от съответната национално представителна организация, с което тя потвърждава качеството на Партньора на нейно поделение по смисъла на чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда. Удостоверението следва да е подписано от законен представител на съответната национално представителна организация.
Моля да имате предвид, че на 21.07.2021 г. ръководителят на Управляващия орган на ОП „Добро управление“ откри производство по ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ на Процедура BG05SFOP001-2.021. Подробности можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/7562.
МОЛЯ, ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021! Предстои откриване на НОВА процедура.
BG05SFOP001-2.021-Q012 (04.08.2021 г.)
Във връзка с прекратената процедура BG05SFOP001-2.021 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, и обявяването ѝ на по-късен етап имаме няколко въпроса. Моля да уточните болниците с държавна и общинска собственост в капитала, държавни предприятия, детски градини, училища и университети допустими партньори ли са? На следващо място, молим да поясните какво ще се приема за публична политика от Оценителната комисия. Така например, ако проектните дейности включват дейности, свързани с повишаване на гражданското участие в областта на здравеопазването или условията в детските градини, училищата и университети, ще се явява ли това допустимо?
1.	Болници с държавна и общинска собственост в капитала, държавни предприятия, държавни и общински детски градини и училища, както и университети, не са допустими партньори по процедурата, тъй като не попадат в обхвата на т. 12 от Насоките за кандидатстване (НК).

Частни детски градини и училища биха могли да бъдат допустим партньор по процедурата при условие, че са юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата.

2.	Формулировката „проектни дейности, свързани с повишаване на гражданското участие в областта на здравеопазването или условията в детските градини, училищата и университети“ е прекалено обща, поради което УО на ОПДУ не може да даде категорично становище относно допустимостта на такива дейности. 

Дейности, свързани с повишаване на гражданското участие в областта на здравеопазването, биха могли да попаднат в обхвата на дейности за мониторинг и/ или изпълнение на политики в сферата на социалните услуги (вж. т. 13.2, четвърти булет от НК), поради което биха били недопустими дейности по процедурата. 

Дейности, свързани с повишаване на гражданското участие във връзка с подобряване на условията в детските градини, училищата и университетите, биха могли да попаднат в обхвата на дейности за мониторинг и/ или изпълнение на политики в сферата на социалните и/или образователните услуги (вж. т. 13.2, четвърти булет от НК), поради което биха били недопустими дейности по процедурата. 

Моля да имате предвид, че на 21.07.2021 г. ръководителят на Управляващия орган на ОП „Добро управление“ откри производство по ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ на Процедура BG05SFOP001-2.021. Подробности можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/7562.

МОЛЯ, ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021! Предстои откриване на НОВА процедура.
BG05SFOP001-2.021-Q011 (02.08.2021 г.)
Допустимо ли е при планиране на дейност по т.13.1.а (от „Дейности, допустими за финансиране – от последните публикувани Насоки за кандидатстване) да не предвиждаме средства за изработване на собствена методика, а проучването, анализа и оценката да направим по съществуващата, публично известна и многократно прилагана (за измерване гражданското ичастие в общини в България)   методикa за измерване на Индекс на гражданското участие - разработена от Форум Гражданско Участие (ФГУ) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП),   в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.
Насоките за кандидатстване не съдържат ограничения относно методиките/методологиите, които да бъдат използвани за изготвяне на проучвания, анализи и оценки. Всички дейности в проектното предложение следва да бъдат законосъобразни, за да бъдат допустими.

Обръщаме внимание, че въпросната Mетодология за измерване на Индекс на гражданското участие е публикувана на интернет адрес: https://index.fgu.bg/metodologiya.html, където изрично е посочено следното: „Всички авторски права върху текста са запазени за неговите автори и за Форум гражданско участие и Български център за нестопанско право. Използване и публикуване на текстовете не се допускат, освен с изричното цитиране на настоящия документ и съгласието на неговите автори.“

Моля да имате предвид, че на 21.07.2021 г. ръководителят на Управляващия орган на ОП „Добро управление“ откри производство по ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ на Процедура BG05SFOP001-2.021. Подробности можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/7562.

МОЛЯ, ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021! Предстои откриване на НОВА процедура.
BG05SFOP001-2.021-Q010 (21.07.2021 г.)
Здравейте!
Във връзка с временно прекратената процедура и обявяването й на по-късен етап бих искала да Ви информирам, че някои кандидати са предприели действия по сключване на партньорско споразумение и вземане на решения за участие на партньорите (общини) на Общински съвет. В тази връзка взети решения на Общински съвет от месец юли,2021 г. дали ще се считат за легитимни и дали ще се приемат като допустими такива след обявяване отново на процедурата?
Същият е въпросът ми и за подписани партньорски споразумения. Дали трябва датата на партньорското споразумение да е след датата на обявяване на новата процедура?
1.	Взети решения от Общинския съвет за съгласие общината да участва като партньор в изпълнението на проектното предложение по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря ще бъдат допустими, съгласно Насоките за кандидатстване по НОВАТА процедура, където ще бъдат предвидени съответните условия за това.

2.	Партньорското споразумение е условие за сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и следва да бъде сключвано след одобряването за финансиране на проектното предложение, а не на етап подаването му в ИСУН. Партньорски споразумения по Процедура BG05SFOP001-2.021 ще се считат за нередовен документ по новата процедура.

Моля да имате предвид, че на 21.07.2021 г. ръководителят на Управляващия орган на ОП „Добро управление“ откри производство по ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ на Процедура BG05SFOP001-2.021. Подробности можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/7562.

МОЛЯ, ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021! Предстои откриване на НОВА процедура.
BG05SFOP001-2.021-Q009 (19.07.2021 г.)
Уважаеми дами/господа,
във връзка с изискването ЮЛНЦ да са вписани в Регистъра за ЮЛНЦ, моля да уточните следното: 
1/ ЮЛНЦ, учредено и вписано след 01.01.2018 г. в ТРРЮЛНЦ като извършващо дейност в обществена полза отговаря ли на изискванията за допустимост?
Въпросът се налага във връзка с липса на яснота по предходно дадените отговори и във връзка със следното официално съобщение на сайта на Министерство на правосъдието/Централен регистър на ЮЛНЦ:
"С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за юридическите лица с нестопанска цел
Във връзка с новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Наредба №1 от 14.02.2007 г. към него и в Закона за счетоводството, Ви уведомяваме, че дейностите по регистрацията, промените и отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г. ще се извършват от Агенцията по вписванията."
2/ След като след 01.01.2018 г. вписването се извършва от Агенцията по вписвания, респ. в ТРРЮЛНЦ, то моля изрично да уточните дали такова вписване (направено в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел в изпълнение на законовите изисквания и промени) отговаря на поставеното условие за вписване в "регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ" с оглед допустимостта на кандидата/партньора и 
3/ под "регистъра по чл. 17 ЗЮЛНЦ", посочено в Насоките за кандидатстване се разбира:
а/ Централен регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието
б/ Регистър на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията

Благодаря!
1.	ЮЛНЦ, вписано след 01.01.2018 г. в РЮЛНЦ като извършващо дейност в обществена полза е допустим кандидат/допустим партньор по Процедура BG05SFOP001-2.021, при условие че е вписано в посочения регистър не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата.

2.	Вписване, направено в ТРРЮЛНЦ отговаря на поставеното условие за вписване в "регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ".

3.	Видно от закона, под "регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ", посочен в Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021, се разбира Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията и обединен с ТР в обща база данни - ТРРЮЛНЦ. 
В Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието не се извършват вписвания след регистровата реформа, в сила от 01.01.2018 г.

Имайте предвид, че Процедура BG05SFOP001-2.021, по която се предоставят тези разяснения е в процес на ПРЕКРАТЯВАНЕ. За целта на 21.07.2021 г. е открито производство. Подробности можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/7562.

МОЛЯ, ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021! Предстои откриване на нова процедура.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.