Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.702 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

По подмярка 7.2 ще се финансират дейности за изграждането и подобряването на инфраструктурата на територията на МИГ, модернизиране на основните услуги за населението и улесняване на достъпа му до култура, развлечение и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги.

Допълнителна информация относно крайния срок МИГ Гълъбово - Опан обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване. Вторият срок ще стартира на 31.05.2023 г. при същите Условия за кандидатстване приложени по настоящата процедура. Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 08.02.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 23.11.2022 г.

Интернет адрес: http://mig-galabovo.eu/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 30.11.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.