Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.514 - МИГ Бяла Слатина 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Мярката е насочена към инвестициите в неземеделски дейности, които целят насърчаване на mредприемачеството и подкрепа на малкия местен бизнес, функциониращ в сферата на производството и услугите. Мярката ще подпомогне диверсификацията на дейността на микро предприятията и ще допринесе за намаляване на бедността и преодоляване на високата безработица, характерна за територията.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори краен срок за прием на проекти

Индикативна дата на обявяване на процедурата 15.04.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 02.03.2021 г.

Интернет адрес: https://www.mig-bsl.com

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 09.03.2021 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.