Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.771 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата, съответства на общата цел на стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец - Ивайловград”, а именно: „Повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на жителите на общините Любимец и Ивайловград, чрез устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски сектор, създаване на възможности за развитие на бизнес и заетост на местното население, опазване на природните ресурси и изграждане на достъпна и модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни дадености и традиции, и развитие на гражданското общество”.

Очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по мярката са:

- Подобряване на малки по мащаби публична инфраструктура.

- Подобряване облика на населените места на територията на МИГ.

- Разширяване на основни услуги за населението, свързани със свободното време, спорт и култура.

Съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г., изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” е подкрепено от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 20.07.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.05.2023 г.

Интернет адрес: http://mig.lyubimets.org/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 03.02.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.