Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.746 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Развитие и модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване развитието на продукти от местен характер и повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня – Аксаково.

Допълнителна информация относно крайния срок Начален срок за стартиране на първи прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е 9.00 часа на 15.05.2023г. Крайната дата за кандидатстване е 17.00 часа на 20.06.2023г. Вторият начален и краен срок ще бъдат въведени в системата след изтичане на първи краен срок. Начален срок за стартиране на втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е 9.00 часа на 14.08.2023г. Краен срок за кандидатстване 17.00 часа на 17.09.2023г. Втори прием ще бъде обявен само при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения прием по обявения първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 15.05.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 24.03.2023 г.

Интернет адрес: https://www.migda.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 04.04.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.