Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.679 - МИГ Костинброд-Своге-мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"

Основната цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ "Костинброд-Своге" чрез: 1) Подобряване на средата и качеството на живот в населените места; 2)Осигуряване на базови услуги на населението на целевите общини и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др. 3) ПОвишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори срок за прием по процедурата за подбор на проектни предложения

Индикативна дата на обявяване на процедурата 13.03.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.10.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migkostinbrod-svoge.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 13.10.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.