Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.679 - МИГ Костинброд-Своге-мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"

Основната цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ "Костинброд-Своге" чрез: 1) Подобряване на средата и качеството на живот в населените места; 2)Осигуряване на базови услуги на населението на целевите общини и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др. 3) ПОвишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Допълнителна информация относно крайния срок Процедурата е предвидена с два крайни срока на прием: Първи срок: Начален срок за подаване на проектните предложения: от 16.11.2022 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 22.12.2022 г. Втори срок: Начален срок за подаване на проектните предложения: от 13.03.2023 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 14.04.2023 г. * Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 16.11.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.10.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migkostinbrod-svoge.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 13.10.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.