Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.697 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Мярката цели подобряване услугите свързани със свободното време и отдиха на местното население и насърчаване растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез подпомагане развитието на селски туризъм; да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията; да допринесе за опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията.

Развитието на туризма се базира на потенциала на територията свързан с благоприятното географско положение /река Дунав и съседството с Румъния/, богатото природно разнообразие и културно-историческо наследство. Мярката адресира нуждата от интегрирани действия на местната администрация с бизнеса и неправителствения сектор с цел развитие на туризъма. Допринася за подобряване на облика на населените места и изграждане публична инфраструктура за отдих и туризъм, като по този начин създава условия за задържане на младото население на територията. Насочена е и към нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо и природно наследство с оглед сплотяване на местната общност.

Основен очакван резултат:

Брой създадени работни места: по пол, възраст, уязвими групи - 2 бр. Годишен брой на туристите, посещаващи туристическите обекти - 2000 души

Допълнителна информация относно крайния срок Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на Първи прием

Индикативна дата на обявяване на процедурата 06.03.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 06.10.2022 г.

Интернет адрес: https://www.mig.tutrakan-slivopole.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

  • Насоки Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 09:51 ч.

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 13.10.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.