Приключилa/прекратена процедура

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05M2OP001-2.016-Q001 (31.08.2020 г.)
1. Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, "За целите на настоящата процедура под „издаване на общи дипломи“ следва да се разбира издаване на съвместни дипломи за висше образование от партниращите български висши училища, след приключване на обучението по учебен план на съответните студенти, обучаващи се по разработени в рамките на проекта съвместни учебни програми, т.е. един общ документ, или издаването на двойна (идентична) диплома". Каква е процедурата за издаване на общи дипломи при положение, че студентите не могат да бъдат регистрирани в две висши учебни заведения?
2. За целите на процедурата, какво се има предвид под "учебна програма" - завършен пълен курс на бакалавърска или магистърска учебна програма , завършен учебен курс или дисциплина от дадена специалност?
Разясненията на УО по зададените въпроси са публикувани в консолидираната версия от 30.09.2020г. (отговори на въпрос 13 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура "Модернизация на висшите училища", въпросите по насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на УО (infosf@mon.bg), а не през ИСУН 2020.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.