Приключилa/прекратена процедура

BG05M2OP001-2.016 - Модернизация на висшите училища (Приключила)

Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Специфичните цели:

-Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

-Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ- базирани иновационни образователни технологии;

-Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 21.08.2020 г. 14:14 ч.

Краен срок: 14.12.2020 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за кандидатстване (23.11.2020 г., 17:30 ч.) се удължава до 14.12.2020 г., 17:30 ч. съгласно Заповед № РД 09-203/17.11.2020 г. на РУО.

Интернет адрес: http://opnoir.bg; www.eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.