Приключилa/прекратена процедура

BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)

Предоставяне на оперативен капитал на микро- и малки предприятия за спряване с последиците от пандемията COVID-19.

Краен срок: 15.06.2020 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: www.opic.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.