Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата и проектното предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е подписан с валиден КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено от него лице.
В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при подаването.
Да
2.
Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - попълнено по образец (Приложение 3.1) и прикачено в ИСУН 2020.
Да
3.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1) и прикачена в ИСУН 2020.
Да
4.
Декларация за финансовите данни - попълнена по образец (Приложение 2) и прикачена в ИСУН 2020.
Да
5.
Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 2.1) и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали представляват заедно или поотделно.
Да
6.
Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път – попълнена по образец (Приложение 2.2) и прикачена в ИСУН 2020.
Да
7.
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата - попълнен по образец (Приложение 3), подписан с валиден КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата или от упълномощено лице, и прикачен в ИСУН 2020.
Да
8.
Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – прикачено в ИСУН 2020.
или
Удостоверение от община по седалище на кандидата, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
или
Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
Да
9.
Удостоверение за липса на задължения на кандидата към общината по седалището на УО (Столична община)
или
Удостоверение от Столична община, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
или
Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
Да
10.
Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му)
или
Удостоверение от Националната агенция за приходите за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.,
или
Споразумение с НАП от което да е видно, че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения - прикачено в ИСУН 2020.
Да
11.
Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му).
Да
12.
Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Да
13.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Да
14.
Кандидатът е регистриран преди 01.07.2019 г. и е осъществявал стопанска дейност през 2019 г.
Да
15.
Кандидатът е микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
Да
16.
Кандидатът е заявил, че е предприятие регистрирало спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.
Да
17.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация; 
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си; 
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Да
18.
Предприятия, които осъществяват дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5 към условията).
Да
19.
Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти [1].
[1] Съгласно определението за горски продукт, дадено в Приложение 9. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва.
Да
20.
Кандидатът не е предприятие, извършващо основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
•	10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
•	10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
•	10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
•	10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
•	10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
•	10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
•	10.81. „Производство на захар”;
•	10.83 „Преработка на кафе и чай”;
•	10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
•	10.91 „Производство на готови храни за животни”;
•	11.02. „Производство на вина от грозде”;
•	11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
•	11.06. „Производство на малц”.
Да
21.
Кандидатът не е предприятие от финансовия сектор.
Да
22.
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията) към 31.12.2019 г. и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства: 
-	В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от акции.
-  В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже¬ството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.
- Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди¬тори.
- Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране 
ИЛИ
Кандидатът е предприятие, несъставящо баланс, което не е в процедура по несъстоятелност или не е обявено в несъстоятелност
Да
23.
Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 3 000 лева.
Да
24.
Общият размер на заявената безвъзмездна помощ на проекта е по-нисък или равен на 10 000 лева.
Не
25.
Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-нисък или равен на 10% от стойността на нетните приходи за продажби, посочени в Годишната данъчна декларация за 2019 г.
Не
26.
В Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 2.1), е посочена банкова сметка на кандидата.
Да
27.
Кандидатите са подали Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ, към датата на подаване на проектното предложение.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.